Skip to main content

Full text of "feeqh2"

See other formats


i*l>' .2bi£JjJl £_&uf\ i^t *>ii_j j^ JLAtll j_l£ . i$3-ij$\ &tH^' iij-)jJl §^d' t> a ^' *^j* ^ *J Ia_)l^*i» ? r . . ^/e/t ^ :diaJi JjjS jjjts ■ A/^ r/H ■'*■»;« J^uaj £jjIj Ijajc.1 dna. (clgiall Jjc <JjJjM p jjJI J 6 JJlj ijjijfl £&°^ O^?- JJ-laj -kiljjJa jLu J) aLJj-JI oiA ^J-I^j 

, .t^nS ^ 4j jlgjjaij y I jj^ 4J Ij> ,-i> n^> j 3jjj£ 4juC ujjI p jj-*a_9-aJ 
(JjLk (j" ^jjjll * JXail (_>*JJ^ -^-^-J -iaJljJ-fia ^ a^JJ^lj elgi$j| fcljlj ,* £Ud\ (_>ui^. aj^qfl <j-ulj^]l 6^A Llljjijj ^3j 

ajail Ajic (Jjllal La ! (_^A ^jjjll * JXail (_>*lj^ -^-^^ (*^ 3 J m a" Jajlj» ^iu jl <jailj.l]l Ajll dlL^ajp La jjjl (j^J 

, AjjJ J (JIjaI (j- 4JC p J3J Laja ^jjjll (Jj^aVI (_>*»J^ J-Juclj 'O^Lk 

Abstract 

This paper aims to show the rules that determine the kind of usurious sales according to the scholars 
who took special interest in the subject of usury in their books. This study dealt with the concept of the 
kind of sale and the scholars' opinions evidence in determing the rules of usurious sale. The scholars 
followed the inductive, descriptive and amalytical method and showed what opinions are preferable. 

The study has reached the conclusion that the rules observed in determing the kind of usurious sale 
are: whatever is called a special name. - considering the kind of usurious origin a what branched out as 
usurious money. a^jlaij -» (j "Lijjjjl JIj^l)U -3"'^;* .lie (jxaluLaJI 

^xj La Jc. j=^ij«j /jjjjx^W qa (jl£ JAjjU>j]I 

Lii^j LuiUa] -jxj Laj t<jjjj]l Jlj^/I (j"" Ia»Jj I uija 
. jȣJvLalxJ (j i_Lias]l LlJ p j3jJ 
L$J ii.1 (jj IJjjJall (jLJ IJjJ oi& CJS.U. Ill 
i A afc-^ ^ LujLi^I .jxj La q cl.1^1 q I ■ uja .jxj I ajfl p I g flflj 
.& tjjLSS jj£I (j-a jA Ljll (J PjSjll j) ^aUjj 

Laj ill Jjjjj L :IjJIS ^CiUjjJ ^J Ijj%I) :Jla 
aja. (Jill (jaiiS JSj t j-mii^j tiiU liljJill ;Jla ?jA 
f jj J Jill j (< ^9 JL JSIj «Lj| J£lj .jaJL VI ^1 (,) (CiUlill CJlia>ll CJLu^a-aJI l_iiSj .JJI ^Jll^jC. (jj JjUi. (jt 4 -s j-s > .-1 (j ilu 'Li.ji.l Laj ^^JC. a!>LJIj o!>L-allj jaJ^Jjl (JAi.jjl ^il j»jjU 
^jjjjjall <jLa-k-alj a!\ (_jic.j A^a_a U\;..i Qilm^oJI i_jjail 

! ^xjj ^Ija I j^iii ^jLJ (> o^ae Jk.1 j 
i_Liai]l Lij ; (jjc jj Jj p jjJI Lij j.Ljiill aj^a 

. 4 ni ii ill L jj 
•_a AlLaJ (_JjJJ (JLa <]^lia j^3 AjAuijll Ijj Lai 

. ^ix]l (jnK <i (je ' ■"iS.i'^ j' o^ 3 ^*-!' ^*J (•*.;' ■ ""' <_y^Li 

(jiiJJjll (jj ' «a jxll ii.1 o^Li j j^3 ! J' jaill Ijj Lai 
I jj^ja 4<jjIjJI pjj-iaj^ jAj t4 ih'i-n; AliLlLa ^JC. 
Jlj^Vl <Llia ^JC. IjjJI jj- 1 p_^' 1^* J p J^_^' (jc- 
jl ^J 1 aj i ii Vj tp jjjl J Ai.1 jll (jjiJaJI (j^ 1 'Sijj^r' ^K»ll/4.ier"P .,11, =i=All ^LmJI =JaJI <<^>> iioljjxj Jl ^jLiiMI |Jl djja/yl dlAjl i*l>' .2bi£JjJl £_&uf\ i^t *>ii_j j^ JLAtll j_l£ . iSj^ji\ SrrH^' .£Jfajl (jjjja. fj^ia I JjVl £j*jt 

^j-a-uljj ^ ( A_u-oil MiiJA Aj^^J JaJl o-Jb | _JLill L_ula-ajl 

^jjj ^yj oj^ d :JjVi JuL-Ji :JjVl ^jia 

Lajj Jj-aVI (JJiJa. jLiid ■ <c^ M ' ^ : if^ P J^ 

^1 Jj-Sfl ^ili. i*jl :c^O .LjLjJI :diO £ jail 

. i*1^jll £uLiJ aAl (JajJiJj I 4 a'J -t il 

g_ud! <_>**!>. j»^Alt4 :JjVl£>iJ! 

tjl n i* II ^jjijLajj cp _^iil qa *c\ (_^iUaJlj tjj-a^l ^JiC 
(jjj (j£Li (_jl fUJiVI (jaia-j tQiUaJI (J Ia^jI (_jl 

; (JjVI j^ jjl ,_ic. Lj.Laa.1 - 1 g Sail Aic dilii «j 

^ sLa. La Ala l_jjj3j <(lc.l_jjl JajuJj (J^aLa. aj^I 

(J l£ jjliil (jj n i* ij£) ! ^ > >i'\ ja]I (Jlia jLv j]l jajll 
J^ui La Ipjjll - J&l jl o^-,^ ^^ ' (o 3 ^- (***' 

£J-iJJ (_>oJa. JLLaJI JjfLU ^jic. j^jlli 4-la.lj <_>Jiia. is $£ 
^jJAaIIj <_gjjJaaJlj ^jJjJIS 4ilia_a pljjl 4jaj 

^LjJI ^juiVI (jt ((_K»LaJI p~M\) <lj4J jjJa-lj 

<jli JjUl ■ »■ 1 L i a a£ <al±a_a LuiUa.1 (_Lujij (_ji]l 

jj^a^aJlj J j all£ <alli_a 1 LuUa.1 (>a iil ale. a ml . («.I_»jj j»A :Jl3j 4<U1aL5j 
jj-a Ajlj Lijll A-aja. ^Jc jV^J jLu^JU 
CjLijja]! (j«a Ljll c^ jil Jjjjj Jfk-I ^2 tjjLAll 

tJ 2L£JI jjSf <> 4J Jc. Jaj Uj t (r) Ol£Va]l J 

^yWj J£VI :UJ ^ ^a^ J** ft ^ J L^ 
i_ujpj ^^jjl <^j^aJI jjl jaja. ^j t^j,; .'Ml j >- nKil j 
. jjIAII jj£I (jx ,-A ^ll A-aa.j (j-a JjJall LjJc. 
Jj LtjJal j!La l^-a. <■ ijiWil AjjIjJI aA& Cj«.LaJ 
(jc. i, ■ 1J->'ilj 4-ULuuJI oJA (j (JjLLuJI «.LaitJI ^j^a. 

:^_£SV» aJi^Vi 

?«_liajl (_>ai?J J_4j-aiAll La . ) 
^)"''^ \;^^"' (-fl - 1 g aall L^J i_LiC. ^^jll iajljJ iall La . Y 

?Aj_4Jj]l p JjJI (J *Ji«]l 

<j_aJjll pjjJI ^wi Jc. Uilj.^ll s^A Jil La .V 
?jjtajll (J QiUaJI ^UjI ^jft iELaJI JaljLilj 

t iLJSJl /) ^*j ■ ajj .. T^ ''^ dla-Lul ^-ijl ^3 j 

Lajj - 1 g aall JljSI xiSj tAijola]! Aj_aJill AJjoJIj aJjSJI 

J£ ^^it JLLa l_J^)i^a «_a 4(Jlja^l oA& (JJJ 7tJa.jj]l 
. J 1 °-^ cl^ 4 . ' *° 

«.L^aa]l i . ua (jjiaJ (j^i CiaJI Ia& ^"iit^-n J3j 
Aa.1 J (-JJJ '*'j~ iAjjLajll i_JAllaJI ^Ift j^^Slall 
«.Lalx]l (j^i £_k^aljiajl ^^C^iUalj ^j-aJt Ukia 
4 a*a >\ \ A"i y ii ^a"^ c- ^ . >* a^jl |^^ i " i-v ^ .V^ ,'g u^alx-ajl 

iLVu!li Aj]Jj ^X^l Aiill :l_iLj£ ^ Ijjjjj Lu*i Vj 

tL^)]l (jt Ajjia. fj^yua (j /glja jj| <jAj jjj£.}]I 

a 1 Iaj aj| 84 <a If- A_ia_uiadJ| a v^Nf i j'^< ^ ^ J jl ' " M ^ 

. AJf^jl (_>»Ja. 

(jj iliaxij 44 a^La ^JiC AjjIjJI oA& (_Jj!iaJj 

! J&\ jajll ^ 4LajU.j 

lALa^LJI 

<<La]l CjIJ Jili^l j ^Jfail oua. ^ j^La ! JjVl l_llka]l ^K»II/4.ISK*K .,11:, =.aAJI ^LxJI aLl«JI <^> ±i^^m Jl ^jLiiMI |Jl d^a/yl diAjl j»l>C JUl>- ^Jj_l>Tl £_fcuil tyS ^ A 'ij j^ JLAtll jjl£ (fj.^* 1 feh4' O - "-^?' - ^ - ^ ' iajl^a 

(j j_j| jaxIIj ' -ll^ all ^ <_£ jl jjjjll AJjC. j . t . (jjlia.^1 jx lA JJC.J «.Lj]jA-aU]lj 

j^ t^aUJI *^V1 gj liijl jjjj^ J£) ;ajL (jLiJI fj^l V o 3 ^^' ^* c>^W .Jj^Hi aJcj 

ajuiVI (>« ((_>aliJI f^Vl) AjjL jji^J '(AJlaJ Jj-al f- ls ^ O^^i f^' Jliajl (JjJjJ Jft jaJIU aC-Vl 

j^i t_]jr>fl£ alxll (j-a (J-aaj j^aL-JI *jjVI jV Salxll JJ p jjll AiLiaJ jx jj V p jj]1 JAjaj JJCj jAjIjj jjx^i 

jjx_ii]lj ?t_ak]l£ Aj-aLi. «.L<lujI A"-." TTJ-^i) j»lft f- 1 -"' . ' S^Aj ;JTJ' Jaa J-aJj '<^JJJ J^ I <_JLiia j aja II 

1 uua jxj Aj^aLaJl s-Laj^VI oJA qa .AaJj (J£j 'jjVlj -U'^ ' (JjLuJI L_ajjxj]l ^^Sc- .Ai.jjj 

.^fliiifl Jj-a3 .ASS t£-aU. JJC. lJjjxjJI liA j) iJjVt 

(J?*i» 1 £-JJ j-a Aj jjJ^J ( AJlaJI Jj-al jx) AJjiij jA,j lg H\\jjJa qa .laJj jajl >>i ^^ic. < ;;<iil AjniW 

p jjill oiA ^jic. (jILI (jjj A^laJ j-a l^i^aL «.LuiVI ^J^aj (J ^Jja-Sfl Ljlj+iall t*2jJj (_>aUJ a^uVI 

4*ix3 <i_al j| VI (_>aLv >"il (Jji-^i t Ajl^Ia «.La-jl (Jlj^VI jx JJJ^ iilLi$i ijjuaVI jlijc-l£ » JJ-ajl 4 ;■■'''?■ 

j-a aj^VI jA lJA jjjxxjla tlilSJ jajajlj jL-a Aj£]j ^.L^isjl .AJC .AxJ I3-&JJ L^ali. LajJ (J-a^J Aj_jJj]I 

. ''x^ajjl J^al qa V AikJI J-_J Jjja-ja tdjjjllj AibVlS l*i-aV J""'^ 1 (^ Ajulj 

liJU^i t*jLa JJC. Ail L_ijjxj]l lift C5 it ii.jJj '(3^^ J&J (J- 3 ^ ^ AjIc. (J^J (OJ**^) T^aall 

x-a laa.lj Lola. A*J !>li (_Jji.^l jc. Ailii_a l^la J£ ^ AjLiii La Aj_jjj1I JIjx^I jx lilljA !<jjlji! 

La^jli i^A\ jj^.j jj*^ (_K»LiJ1 jjjj^/l ^ U^L^jI ■ ■ ua ; ^^jxx <ilii_a AAjSaJI ^5 Ljjl Vj (J-aUJI ^^1 

La^ia ii.lj (J£] (jl VJ jj^aLiJ ajJ^/l ^ l£ljliil jjj (_J^JI jxllllj j^ulli !>Lailui« 1 mi'i-n Ljjx (J£ ^*J 

!>Lailui« 1 1 »i*i"> La^-la -li.lj (JS i^JSk <alii_a 4 ibSa> Luiii. ^xj La^la !>l£ jl VJ j^aLiJI aj^V (_ji jl£ j'l i*n 

J£) I AjLl ^lii_a]l ^j-ixx (J (JJJjJiJI AJ Jt j . ' ^ ' 

cbjjl (j La^Jji.^ (Jjl jx (j^aLi. ajjl U(»<^ Ql* j i* aJa. j jj =>jaI jjJ jj jxt jJ^jl ^'^^ AijCj . Y 

aUJI =^\ (j-a <J jj^J (o 3 ^- j 1 ""') ^J^ . '^-jUxJIj J_jj-aiall ,J <LLa^]lj tj^aliJI ajj^l 

^jjJI <LalxJI «.LajjV (j-a IajjC.j JjiJIj i_J^±aJl£ <KL:j.a3 xjLa JJC. Ajl (_jjjxj]l life ^^ic. A=.jJj 

(j I ^ tj--- i (JjIj) AJjij jjtli.lj toJC. LuiUa.1 » aa>J (jj^ A^jLuiLa]! A*-aLLa]lj ^Ix^JI (J£ Ajj (JavJj ^Ix^JI 

(Jill pjjall Q* UjJC.j JjkJIj aJjVI jc (1jj]I . AJjxx Jajl^Ja ,J Uj^ia. 

U-U ^1 ^ CAJ^ jjj Uili ,^^1 jc- pjijj ^ ^^ .^j^ ^ UjS ^ <ijtj r 

^L^i. L^U L^ ^ l^ cii^ J£ ji VJ Wj r | ^ j£i j ^^ j^ (W) (Wj^ a^. ijjiia. jjx^ill (Jji^j (jaJ?k 7t-aijl (j^ 1 ^ '"J^ (j £ - (JaijJ Aili ja111£ tia.lj jJiJa. CllaJJ ^JJJJ (J-^Li. V>, JJ ^1- 1^1 ^>L^V j^ SjiS ^J iUj ^ j ( ^ u-flj ^ > ^j, J ^^k Uljji 

>*o*& ,iib ,upvi .i» o^ 0^ - \<ji ^ ^ ^ ^^ u ^ ^ ^ 

.IjjJI^Aj^jJj.^i^i^^^xjAi.Vl ^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^ ^ 

i_Jlik-aVI (j-a ((_5jJxa1I lilljUiVlj) aJjSj jjla.lj 
AiiiaJI (j 1 'atWi Ljj^lj j^aliJI ,xujVI /J AjLjUj ^Jlll ^jjjj AxlxJI «.LajjVI oiA jli tJjiJIj i_Jjj=Jl£ pH«ll/^l£n , i( i/l) a =LAJL^LmJI=jAjl <<1V'> ik>lNJI -liLuiMI J^ dji ai ||l diAjl i*!>' .2u>£jjJl £_&uf\ i^t *>ii_j j* t^'ti ^_t£ . £jjfj3\ fc-uX 1 ! (J <n >'»\; (jiUaJl <jV -p^' (j-" (•*■' Q'b^ ^j^-J 

aw* ?rjaii v j i, ''f _>ajlla (Aj^j ttj-^2 Sac. p \_^jl Jc. 

Aa-\^j Aj_jlj Ataxia AJ l^ia JS l^jUftU ojjliS p )_jjl 
L&jJtj j-lajlj t JS« all j (Cjj aaJI ja1H£ Aj (j-alaJI 

.pjj&i j> 

g— «-cXt jiu> JUJLaiJ la_»l^i> 

Ja-aJ ( hh>i) Jj^liill (Jxall (j^i !<xJ l-i;l > >i\\ 

. ajaJL) JaLi.j <-<->! j 4(j2j) 

l_jUj (jr-m'-'ij cj-fr^ CJ*- 3 ' I^iUajufll iajl . >iilj 
Ja-jj Jill CjljjjaJI -^-> (jc- ' a uj£j tAaall c_jI_»jI (j^i 
A£.jjJa_»^i l"l->' 

(JjAaJxj pl^SaJI (ji jaj Aaall ■ . u£ ,j jJalill <j) 
tAj_»j_)ll pjjjll J • ,'.'*^ i_y^- 'J w "*'' iajlj.^i Aj!)Ij jUJI jUjIj «_UVI i^ =>UJ ^Vl <^a_ I JVI j^ il l Jc. Ljjjj-aiijj ( 1. allajlj 

fen* 1 uJ 5 ^ 6' J/* 1 ^»L^i :JjVI g>rf! 

Ail (jllaj (j?ill jsj^VI jA (j^alaJI jsjjVIj j_4i^>iall 
ojiaJ <A-aj > ,-tn o t al > .-1 jlj (JJ*^1 f^jU Jc. lijt jl 
jjjj JiJj <] - Jliajl Jjjjj Jc. — Jjili 40JJC. (j& 
(jlj alxiall p l_jjl (j^i OJJC. (jc. ajjiAJ JJa_a >*iaj 

Jjj aJ VI **UI J uj^' J ,-r^ fl J ^'^ , "'° t ''- ; - 1 

pl_jjl (ja l&JJC. (jt Ia jjLaJ JJAa (jjlj ^»Jaj <_A^ l$-l 

if UUI 

^KaUJI ajuVI JUifrl Jft tl^iiS JiJl J3J 11a 

4 i aja lj >->' JjjIj.^i JaJ£ (_Jjjjll » ;; all Jc. (jliau (_Jjll 
Jc. U-aU. *J JplLJ jV liSJJj ^AjjjjII ^jjJI ^ 
aj^iaJI Aa.j ^^it A 3 J uS a (jLjcl Ijjl LS^4 * ^ W " *V^' 
jl Ail l^ilc. tj^ 3 ' AjUSII lift cVVj So^^i^ ljUi^i (J jjajlj 4(Cjj^JI JaIIIj JAJll£ jxujVI j-i CjS^jliil 

ja-VI (jC A alia " Aiiaa. <1 l^ia J£a t(g %ll JjiJIj 
. (Vr) >VI t> USa- Ui^ Vio JS o^ 
Cjlii^stjll ijj jail jA ' ajj»'fl lift J ' * ia,l Jj| (_JJJj 
Ja'nij i-jj^till I^A (jV •Ajf^ll O^J?- ^J&- tj" 3 ^ CS^' 
j^lial Ui \ /gA j )jj*x]| A^jfail (J^J^h Aj^l^j Jajl^kia /clc- 
i_Sjj«j1I life jlia tJi-aVl jUjIj Aj uAL. aA Ault 

IxjLaj ti SJ^jstJjl l^& I " l->" 9; j^ii Loj o^l jjl < ;<i-n1 !>LaLjj 

. A'->' ^J^JJ V L<" Jl j2^l (j-a 1a JJt J_ja.^ (jxi 

2LLuall LJIi talil VI : ^1^1 gjiJl 

4js dLaLi-all (jj o-lUc (jt ali no A^.^)i.l LaJ tjjlllj 

a i aillj 4i_jAi3L l-jaIII) ;0 ^il J_jxuj Jla : <_Jla 
tj^ulLj j^ullj i )]■» niiL jjxjillj '^>j11j ^>j1Ij t a > ;-ii Hj 

dlillkl lili ts.l_ajjij «.I_jjj '(JlAJ ^ia t^tiaJlj TtLollj 
. ( '(au |jj (jl£ lij -"' * 1 °;< IjxjjS i-ilik-aVI oiA 

Jla :J5 4s> SjjjA ^jI (jt aluu. £j=Jj 

' A U.W fl ; AjaliJIj tj^illj jxull) :0 ill J_jxuj 
(j^3 tiu l^j (JLaJ !>l!la Ttlajlj TtloJIj t Jj* nilU jJXjillj 

. (V0) (AJljli .-..tu l La VI ^J ^ia j|jL.| J j|j 

J_o^j]| jl ijjjLLull jAl^aJI jj-a aJV^II Ajs.j 
4(jjjlLl SjIjj « ' '»' ■ aJ ; ojIj » .jfajl (_yiJa. (jt jjt Sw 
(jjja, ^^it (jjiaalll (JJA& (j-^-H CS^ rS^*^ 3 1-iAj 
■ (V " ,> fr^ 1 
J-aLjJI : jA j p jill I i ai <Lo3l Clli JaUWI (j-aj 
ijji'ril qa (j-ai.1 p_jjlla 4 Lfrj^aLai .'.'ilj <alii_a s-LuiV 

SjIc. p_jjll i-jjxjj t Lg-jl jc-l j *V". ^j ■^"'*' „' p jjll (j^ 

Jjiia tAj <_>ai?JI t L^aj lij jl o-llc. Ajjiia. Jj AjaLjalj 

(j^i jjl (_gj..-ioll jjVla tLj uiJa> Aj L_Lk-aj Lpljjj 
(jC. ■ allajj ^11 oja^_all Ajlii-alj^i <1 tAjlij (J-aLv p _jj 
Cj^j A sta ^jaJJ Jill (J ja-VI jjVI p'jjl Cjlij-alj^ ^K»II/4.ISK*K .,11:, =.aAjl c^iUiJI =J^JI «0£>> iio^ Jl ^jLiiMI |Jl djja/yl diAjl i*!>' .2bi£JjJl £_&uf\ i^t *>ii_j j^ JLAtll j_l£ . iSj^ji\ feh4' isLajoiVI <^i l^Ui.1 A-a Ia^Ij Loua 1$W-> *iLLa]| 
ajoiVt (j <al±i_a (Jk La£ xjliajl L_£)L±i.l ft^.J (j-aj 
'.';■■') I^JJ (jjl JIS « ■* ilJa a LJjaJ lgU-> (_>aUJI 
(j^3 tL^SvLiklj 1^j3 *JLlajl Jjlijl (_)*ajL*j i— £>LiJ iJ^LiiVI ulfc « n JaJ . :Jii JU2VI . ( "ljIl^jI J tjUu-o" ; Jli 

liA JjL^a ^ pl^Sill L_£tiiJ Jt Jlla lift j 

^U..'"''f j' l-i^lj ^ mja jjxjjoIIj ;t_ak]l ^xj <Ja lJuLs 
I (jJj3 J) <JLa^]l oiA (J eLjisil I aljaj 
(jjJJja a (JAuiia. jjxjjoIIj ;t_ai]l .ixj iJjVt J^il 
Jj — 3 j — A j i j — i.VI (j — t (Jj^aSia <_>»i?. L^ia J^2 

0—a c*Jj-J J iLlbJIj ^^^xaLillj (rA) :UiJI 

J ic {J j 9 j &j i l£,JJ-^' U' . "J ' c_iAAa]| 

; JU .4% CiaL-a]l jjj o-lLc. (jC. al^a <^.J=kl La . ^ 
' 2 . ^iti ; 2 , ~i\\j 4t_iAi3U t_JAill) I® ill J J** J J15 

ClJLaJ l^li 4.SJJ l.ll ts-ljjjiJ «.Ijjj '(JlAJ ^lia tTtiajlj 
. (ajj |jj jjlS lij -"* 1 «;< *J »,'.'* L-alk^aVl o^A 

Jla ! Jla <s^b » jjjA ^jj) ,jc. . il i. ifl <^.j=J Laj . V 

t<JaJaJU SUwtij tj^ulLi jxuil) ! t§| ill (J^J 
4.1u IAl (JiaJ !>lia tTtlollj rolaJlj t jJXoijlj jJXjillj 
. (tA) (Ajljji CjiHa. 1 La VI (jjj ^2 ijUji ij (>a 
Jc. (JVaj UgJ IjJjSjLJI jAl^aJI (>a ^JV^ll <a.j 

djj^aJI ji.1 (^a Jlaj oljiil C5 Jc. (j-aLv aj^L La^ia ys. 

oIa <lja3 ( .*' ua 1 n;^ Ijxilj l—ilii^Vl O^A I'laV'-^ t lilj) 

(_jl tUja-N jAillj Ttlajlj jAXalllj jjl JaiJu 1—iliuflVl 

jiVI (j& i alja^a (jaja. L^ia !>IS J l_S^jaL jjaiaJI LJStli.1 jV) !AjL«JI ^ji «.L> 

j) L_lAla]l (j«a jj ^ Mio l l) I JjlaJI ^J-a ^ *Li.j 

Jj3 _^Aj i\ n$ in (Ji^illl jj^J ^Lila (jjiUa.1 4 ;'iHlil 

( LjJtaLla j Lj-J A > ^1) -n il Iftjl ai.ilj LAjjA-a UOU&V 
1. alkali liUiSj) :pjA2>_aJI ALaSj (J «.L>j 
<jl (j-^^^ 3 >"VI (3^^ £uaJ t^jn'i-NJl LiA 4j Jl^aJI 

. (rr) (oLi^j 

(_>aiVl 4j«V>fl LiA ^IjaJIj) Ip^JI (J «.L>j 
jj^aLi. ajjl (j L«_a!ii.l (jjt_jj (J£3 4(j-a^V' p^'j 

^Jc. <^aUJI s.La^Vl o^A JpUa) (J xj^jJIj 

(j^aLiJI aj^VI L^jIc. (jllaj (gjJI pLujVI ^Lijl -lajAj 

,oAa.lj Ljjjiia j! VJ L^cljjl 

^ jajII ^ (3*21 (jjj c5-%^' J^3I U^J 'e-i^lj 
ij-a jaJ]I (jfi. <ilii_a AJC.JJ Alii*. <] (jl Vj >jjVI 

(JJJJ i'i (J£ ^^ic. (jiln'n I^Aj tjAllI (jt y> ?i > .1 a 1 1 nW 
. (n) AjALaJI ^ litilj jm-VI ^i ISiSl 
«.LaJ«Jlj L_lUI liA (J AjUIluVI (j^aJj ti*» Axj Laj LpjALa jliijl JvLi. (j^i CjljIjJ^JIj CJUUJjl 
. ^^j»uaJi ^iij ^a ^*J V Laj l^l^lj 1 mja l^j-a 
kjl 1 aJI 11a tJ it - 1 g m3I jLij' (>« ("C'jJI (5^ J 
Lja.ljJj| dip. (> i-JLll^VI o^ c?3 Ijiliil ^i VI 
!>Lailui« 1 1 11 W ^xj l^ia !>l£ jl jl -li.lj (jaia. t'l-s'i 
xiliall jJ jlaill Jj LiA i-iSLaJ! '_';■■' «.JJJ 4<ilij 
J LjiliSl ft^J (>ai K ilii^iVl eio (j-a oLkjloll ^K»II/4.ISK*K .,11:, =>=Lkll c^iLuJI =d^JI <1o>> iioljjij Jl ^jLiiMI |Jl liiaj||l diAjl i*!>' .2bi£JjJl £_&uf\ i^t *>ii_j j* t^'tl ^_t£ . ^j_j^J| feh4' O"-^ -^-^^ iajl^a 4j«iia]l (J (jLjllia jjjiuiS j Traill (jx !>l£ jVj . V 

<j (jjjtiiij (jjilill <KLi La^ia J£a tAiJjall ^j 

(_5ji.VI Auillall (j« l&jjtj jja II <ia (jjxii-ajj 

CjLijjjII (j (J»V>'I JIaji (J jii*_a]lj tl afriij A£j"uti<iil 

L_ljlij J;«->iil *ilia (jl LaJj clgjjlai jl 4jliia]| «.ljpjjl 

.la.1 j (JJiia. La^3 Tt^kll xilia 

(jjl 0.}ljC. '"'; w j OJJjA (-Jl ' " U 1-> J Afr3V.fi ml Lai . ^ 

■iS $| J^lujII <jl£ (jjj 4jL AjIc ii.jJ2 t "ul..-i3l 
VI o^l^ (Jc m^Ia jS-ujU ^}jj<_m3lj ?^-aa]l (j^> JaS ^aui 
(JJJ la-a^. 1 agT^I 'la i_jjlsj jliicL Ai.lj (jaJa. Lafrjl 
. *&l ^JC (jj ^ax-a (— U^a j (j^lj ^aJl (j^^A 
(jjft (_>aj A es^' Ck ^ ^W-V 1 U^LS 
^ISlaix Luua dlj^ai (J ojjSlall JljxVl J£ jLucI 
afr3 jAiu tLu^a.j t(j^aLaJI l^iuU Iaj£^ <jV JAjI^j 
■*3*j tl.la.lj 1 mja jjxjjoIIj ?t_ak3l jLutl ^ J a i aJ 
. ( _ ? C.^ji]l ^j ajll i«^^i ^^ic. <_Jjii V J-> i all 

«_jj (j daL-all (jj S-lLc. ' - U ^ J afr3V.fi ml Lai . Y 
^^Jt (Jja^a Clu.la.ll (jL Ajic. (j^ajJXjS jJXollLl jj3I 
c-jj JjJ| (jl£i 4.1a.lj3l (jjiiaJI (J pljJVl t-£H-J 

p^jj JJXjillj 

a g all I V ] t all -v ^ /Liajjl \Alia (ju AJC < lla ij 

jjaj V ^.Ijll o^JI ^ pJjJVI o^j '^?- l> 
. <_s ja.1 ^fra. o-o Ljjjj J > 'A, sill 

L_a!>tja.l (jc. [^jjj s-LaxuVI L_a!>lja.l (jL ;afr3j2 Lai . V 
^J Ajj^laJI ^L^jl ^ 0JJ*1I (jL <Jc. ii-jja t^LukVl 
jl£ LaJj tl^JjllJ J ^aliail ^IjIjI jA AjJJjll p jjJI 
1 ■ gja US CjliJa^l s.ljjc.^1 JJxJill j Traill j^ Jjj-aiall 
L^i*-ajJ <J_>Jjil Jj-aVI (_j2 p Jiill fallal olc.1 j^ l^a.1 j 
(j^i p joill >, alla-1 La jiixJ J 111 SjjLuu!>U CjIjSVI ^LaC. 
4ilii_a Lulii.1 Lo jLiltl ^j iiajjiill I i^ja I Jla ;Jla <.'\a\ ..-ill (jj S^Uc. (jc. ^laj^ll ^j^.lj .Y 1 

(Au Iai -»Ti i'i >. tlS jJxojaHj jjl Ijxjjjii^ jjjl (JjJ-uj 

Jlja. ^Ic. AJjialaj J^J djj^JI ji <WJI <4>.j 

!)l£ jl ( _ ? Jc. Jjj IIAj t^ .^iU"i<i jjxJjUj Traill «_JJ 

Ia^Ij I mja ul£ ^ajj c^j^^l (jc- t flUa a 0*^a 1 ^^ La 

. (0,) La^iu JJ.U3U jULa] 

J£a t,j-aLiJI ajj^l ^ (jlilia-a jAitaillj Tt^all . £ 
(_ji]l ajj^/l (jc. ' alja J Aj (j-aLi. ajjl Ajlt (jj iaj La^ia 

. r 'jUlia-a ( j'- uii ?' W^ '^ *j^l ^ 6^=y 

S<xilaj <iL^aj <alk (jlilii-a jJaJoll j 7t^a]l (j^/j . ° 
jjj I^A tji.^1 (jt Lilli_a Luua La^la JS jL^ 111 

i_jjlal]l Ia& (jl Vj jjx^IjIj ^ak]l xilia (_>a«j djjlaj 

(jjj La^ili " . '„'.'j^J J-aJ^L^ l^i.lj 1 uja I "3 ^'T - ,: V 
La^Jl Vj '04JI iLkjIj AiJIj <;Laj» Ua\\ ^i Ljlij 
(jlalli_a (jLuiii. 
JjS jAj t^i.lj (_>ai?. JJXaillj £t-aall I^jjUil JjSS 
jjj ilulll JjS jAj 1 \ii Jt AjIjj jAj 4 ( ° £, iilLa 
.'^^La^l ^jJillj ^^'(^IjjVlj ^1*^ 

; ^Li Laj lilli ^Sc. I jJjIluI j 

(JjjjI 4jl jil ,\ir. (jj _)A*-a (jC. iiuba A^.ji.1 La . ^ 
t-JA^3 i\ ) m m Aj ij m l aj Ajlj I mi a^ t?t-a3 p 1 ■ aJ A-aJ>Lc. 
*L> LaJa ipL^all (_>i«j o^Ljjj ItL-a Aj iaii ^UJI 
jallajl ?iil]i i'il»i J ! >a*^i <] (Jla3 tiillju ua.1 \ yojun 
(J_»jjj »_ajjl (. ** 1 'i's ^jjli 'Ji^ ^-" ^j ^ Ji.12 Vj <Oj3 

(jl£j :Ji .(Jlaj kla fUUli aULlI) ;Jjij S ijl 

^j ! (Jla t <ILaJ (jjj Ajli ! <] (Jj3 4 JJXaljl ^la jj l'l<iU H 

<£LaJI L_L?.ji S <d :cjj^JI (> aW J ^?.j 

talxiJI ^JJ (J (JjJaiJI Lj p j3j] Uia alxUI ^JJ (j 

A-a^9 La lAkj tlx-a ^)Jxj1]Ij ^-aiil (JjLIij al ai jail ja-mlj 

<jLj1i (_jl (pjLjaJ (jl 1-jLi.l ^J) ! (Jla Laili. jAiU 

^aill (JjLaJ jja^jolli t(JjLaJj ^K»II/4.ISK*K .,11:, =>=Lkll ^LxJI aLl«JI <^> iio^ jl ^jLiiMi |Ji iti=/yi diAji i*!>' .2bi£JjJl £_&uf\ i^t *>ii_j j* JLJiull j_l£ . iSj^ji\ feh4' Vj Ljjtilia i_ljlajJ jll I— alk^aVl (j«a IajjCj ' . '„'.' j^ J 
.'"^iV^a Lull?.! ,A*J IjJ 

4JLaJ1 J a^jhlj cLalxll JjSl J jiuH .J*J 
jjxjijlj £t_ak]l jlj (.Wall (jl ll±i.lj]l <_JJJ Ljiiiillaj 
;tj?Jj]l <_jljil jA ji.^/1 jc ' alia * J "''7- La^ia (J£ 

^-il jll JjVl JjiB LaL. Jll dyjUVl Wj . 1 

(jl LaJjj Vj 4 'LJa jla-ajl j^> Lp^Luj ^^ja-ajl I.1A Jc 
jftUai <i]Li-a ClIjjL] Cljl£ I g >- t-ulai JjI Jj.1jjI 
(JJ 0.jIjC i'uW J *_lj]l J <jaj£]l ^J^J '(_K"1' 
<W^ J^J jliLoll J <IjLa^]L] 1 3 kjj >^j '"'-'■ all 
. (jn'r>ll L_a!)Lii.l Jc 4 -> > >il j 

V aJUI cjVV.S-.VIj ajI^JI ^ j us 

aJV-jS Clli AjCjJill ,j-ajA-aj]l <La.jLa^ Jc <_Jj£J 
4_i£]Lail /j-a*j ^ j II] .Li a^ia ^ &31 a " o ^ a ■ ^ 1 ail 
JjiJ l^a.u aJ » Si ' all \;"^H .\ir. o-lLaljj (_gjju<ill£ 
t <k Jj lAauJaljll (_>ajj| y)U aJLoajI o^A J lilLa 
slA J A^ix-all lilLa JjL Ji| VI *-3 i all iLaai .AjC 

p £a.VI Ajft ^ tf Jl ^11 jfail J J^VI J . Y 

V Ijaj 4i3*»Sj 4j*3jBj AJj^ill Jc. -uLi AjtjJill 

. jjx-iil j ?t_ai]l jjj j aja A .jLnjIj (Jjiil Jc jj.'k''j 
' - Ua i^ya jut-ill j ;t_ak]l xiLia i—ljliij JjaHi 

LuJa. jjxJillj jt^all <Jx=J Lial£ (jj (Aijjall) *jlia]l 

jll AjjjxJI (jlaliajl Jj »>^3 ojkj oi^i tl.Ja.lj 
lilljA (jl (jja. J (&gj l_Jji£ JJX— illj 7t_ai]l - l^lmJ 
- jjVI Jc U>jj3 J ^«J*J jJUJI (j-a <_SJ^.I ( jJalio 
t JamjJI Uiijal Jj^ — ojill jl - Uuil jjj" Jj^ 

(J^a jjxjIjIj 7t^a]l£ 3f^' W>" ^'"^Jj O"* "* Sj-iJli 
ojillj JjVI (JJJ o»JaJI -i^ilj JjSlI Jj ^s^Jj 

;_jA S-llj?JI 4?(<jjjS3l) xibJI ^UjI jliicLj ^aallj 

. (-lA) JjS3l li^j jjjjii V ft-fct AjSJUJli ,V l'm (j^i jJXjillj 7lAa]l l_j!>Lii.lj ja^JV^iuil Lai . £ 
£t_aa]l (jb Ajlt (j^aljJC^I (j^<u2 «jlia]lj <LlJI 
iplajjVlj <Aj_a]lj J*S.'MI ' ■ ua qa (jLjjlala jja^illj 
lAjJCj _)f^' La^-ia ^-Ik-aJj (jLuij!>U Cjj3 La^ia (JSa 
(j-axj ^ILJA (jlS jj J "& ''■'.' jljaLaJl xiLlajl (Ja 

liA (jl ^J JJ*Ji]l Jc £x£13 o^j=JI J AjLaiVl 
(Jlj^^/I (j« Ijj aLaJI (jV Slc^ii J&*^> JJC- CjjUj]I 
oUa. iUa jLucL (_5^ijllj Cjjaill jA Laj^C Aj^jjjII 

^«S3I (jjj Ojlij]l 11a (jla IJJ s^LuiVl oi^j jLuiiVI 

4JJjH VJ a i all V 4jV ilcjJj Jfi*^ JJC. jjaJillj 
^ j . ,-i° a JJC. LJjxJIj tLJjxal] olcla la&j L_ijj]lj 

. (,i, i_jUI Ija jU>i 

(jLj «_jIj]Ij dJljll (jjjJaljpC^I (jc 1-jlaJj 
LjjIc (jiila]l JJ-aVI (j^> (_>uJ LjJjlaiJ jl xilia]l jlajl 
!Jaj '<Jja. (jx (JJiiaJI .jlajl jLucI J frLjisil JJC 
xillall J (jiSJ *J^ LualiaJ lilliA (jli (_Jji.l A^a 
. 4_Jaillj t_lAiH£ |ja.l j Luua ,1*J V Ujilj 

a! Ajj"i 4Lu£lia :LuIj (j^ajj*j3 (.&\\ JJC (jj j^a^i CluAaJ jj^JVjilujI Lai . ^ 
iic <ELaJ Ujij jA dllAaJI <j!c Jaj La (jb <Jc 
^akll jl Jc (Jai La Aj3 jjajljt4 mjaj al » lall xjj 
j*u (JjiJ 4 ;*sB ail (JVJjjjI A?.jj tA^.lj (_>JiJa. jjstajillj 
(jj j^*^ JjSj 4® ^ll (Jjjjj pi^J oaJj ^ll ^JC- (jjl 
t 4j2 Aa^>. ^j t^Lv^ a^i AJjS (jc j;jij V M ^JC 
J ® ^1 (JjJJJ (JC LiJjj-a 1.^1 l_iHaJ <jl LaJjj ^j 

jj^j tjlS 4^.j (_^l Jc- j^-^L ?^-aa]l *jj jl^?. 

jljjcl Jc j->jj ~A$i± Jaj] La^JJJ oljLu^ll Jaljlil 
l^^lj 1 ■ aja z (jjflija a (jJjLaJa jjx^jijlj ?^-ai]l 
jJXjill j ^aill JJ i aj xilia]l L_ljLlJ jLl a^JjS Lai . Y 
V AJllail MjL^J (jLl AjIc (_pajj*ja lAa.lj Luja. 
J (jlaSLJj A^aillj i_jAilli tjjiJaJI ^Lajl 1^-la.jJ 
ay^j j^i LA JJC j <jjj]lj 4_ilaj]l UUa j^i plAJj^l 
j*jj! I JSj iUlja-a Lai?. ^*J La^la 5>ll jl Vj «^UuVI ^K»II/4.ISK*K .,11:, =>=Lkll c^iLuJI =d^JI *0V>> iio^ jl ^jLiiMi |Ji dji=>/yi aiAji j»l>C JUl>- 2bi£J>ll £_&uf\ i^t *j"3 Qi t ^*' tl J_'^ (fj.^J* 1 feH^' O"-^ - ^ - ^ ' iajl^a 

4 <J aj )jl (Jl a^Oil /<-;ll /-3 * ..'. yJ L '''T* la lajj JaJl ajJa (j£- lj£^ t fljjajj ^aill CllLal .liliujl (jl La£ 

.' jjj ^jjlj t (V1) AjjALk]l <Jj3 jAj dua C5 JUJI Ijj^jC. ^ LoAlu Vj tJJx^JI CjLoI^IluI 

\jL Laj ^i ^ tjh'v.itj t<jjj£^Jj t^lllj cjLjjLJ! AtU^ ^ £a*\\ JiAi 

gjVi.nJ *^l JUfel Jc ^cj^ JJ^ Jjj (J . ) ■ ^^JiS-VI » JA JU jj*^]I ^L^j V o^ c?2 

4ia ^j Vu . iol l Ai^al jj^ 1-la.lj Lai?. ALA fj* g^j-d ) ■>i aA--^ j Ll1£ | '■ M*tt .U tl.^t t i^JjlSJlfJiJl 

. '!?ta»,lj LaJa Jj^jVIj p jill ^*J J$i 4?lxS31j tJJS-JlS 4 i* Lj 

<iiji_a £ jsllj J^Sfl t> l£ <i-=J <*^= (jVj ■? ?J^Vl ^ (J^J ^j^J JJ^»JI Jalj 1^1 j 

Al^j ^jujjaa ?l,iajj Lai?. jtjjij <-*£* J=^ l> ^J 5 <^j %L*Ji »JA ,J f 'j"' 1 ' ft*J 

^^ £"" 2_.,„ ja p j__ all laid ^LuaJaJI ^J <L^>L jj&u Ljll 

u- o^ ^ <> g. jiS L. j f > jjI u*j ■ i j^ y.j .ijjj Li*. J^Vlj pjill jjlja <kJ 

^j ^L>j -ukij ljIjj Q* tjk ^l J ^^ ,' vr >a ,j/yt S. ; >, I I , , (vv) a LlbJI , (y,) 2u«iU^lj 

(jl p^jojl (j j»jI*-« jA La£j tj^iiJI (Jj-al jjj-aajlj I ^jjLi Laj <JJ l_jjAi La Jc. Ijljluil j 
; i_ n i,i oil (jj ,^;t .,i (jt jgl^jjllj -."sl ^> II A^.ja.1 La . ) 
. Vn (JjjaJU pJJI ^jj (jt ^j S ill Jjx-J (J) 

jt^i^l J ;di;^]l j> <WJI a^j 

\>j+j j> <^ ^L>)/l 0^2 Yj - Lajxi^ j ijjj^ SJ liitL - ^^j JLa ^sJllj JjVl JjSlI ujU-ual i!i 5^LU :Vji (_£^C.Luiil ^XjjJ ^J O^-" ^-3'j^JJ '4±juJ ^jlj;!^]! (j^i <ik-a\j A^lll xjj (jC. ^| j3j! u^^j ■ (^"jWj (A^ 1 V*^= . (VV) i^lj Luua. LaAjLutL 

SjilS oLIjj ^a ^jj dij^JI o^ <^ M^j ^ij^L pjilli ,<i^l j> ^> pjill jVj .^ 

J^lj^ J L£ .^Ij^mu (LjJaJ M ^a^, ,^j J „.,-,, j^^lj cJ^Vl ^i ;IjSjI ^j^j- 

Jl La^- ^J («U>D AiD <J^ s^— S l« ^J*- •OAJ 11 ^ ^= ^>« o^J 11 MJJ2 'tJ^ 1 

. (M) J^jJI dij^JL jj^Lj ^^oiji ^iiaJI 4>JaJ , j ts3l> | 0jj ^ ^ N/l JA La ^1 JjjSjj 

CliL jil JJ^ ^1 Jjj ^j o'ji^W faJH ^u Je ^ J^^^ ^^J, J^J ^^ ^ : ^_^\ Jj^) i*!>' .2bi£JjJl £_&uf\ i^t *>ii_j j^ JLAtll j_l£ . iSj^ji\ feh4' £^aJ V pja. <jj| Uj£i jll 4JiaVl jVj 

Uj£i Jll AlloVl <jV 52L1LJI <>iA J L^ JV^VI 

Claj £j.iu V Jj 4jjjj1I Jj-Sfi Claj £jjjj ^ 
J-iJj «JjVl JLlaJI J jU^Yl* V**- 11 Jj"^ 

VLa LuJ j^Lllj jaJI jLoJ^li cjLill Jli.ll J 

LSJ?-2 {J^ Jj-oVt £}J J L&jSi ^J-aJ Ja. i-l-iijl 

.Ljll l^ja 
(Jjl^VI jLiicLi «.L<Jx]l jjig «•> Jjii o' £^Lill <_sjj 

/Jll p jjjjl ,_9 * J. ' J"'*"!* Aj.laj Jajl^A^a (j^i laji ■ ^ 

;AjjVI LjLuili «.jSfl jA Ljll IfJS cSJH 

«_lia]l (Jii'ni l.lla_a (j_a£j (jl j»Ltjl »"Vl frli «1J V . ^ 

jj^«JIj jAillS Ljll Ljs y;ja_i Jll £jjJI J 

jl 4£lx3 (Jj3^ LiljiJ a , aJ i aaj (j^i .Aj V Jj tClijllj 
Jj i_ i ..I 'ill (j^> .Aj !>li tJLlJjj jjj-aCj (jjiij i^JJJ 

c-jjalli tijj-a^l (juiaJ UjL <_SjJjll <_>oi=>JI pj2 

t> ^JjVl 'OM^-J i> UI-al je ^la2 V AjjjjII 

. <jALall i " in (j^i 1 (Jill j t<i<Luij]l t " ua 

p jjall <j«iij Jjill ^A*i 4 Ljll Jl <xjjiil i_iL J^ . Y 

Jc JjLajll L_lL tt'Uu.i 4 nun II J LjJjj^aV ^Ljjjll 
^ijijr P J J 4 ^ (J*s i* jy*J l3 J* 3 r ^"'"'^.' lillJ j • L jll 

p jjill oJA JjjaJ J 4g n* cilLA Cijl£ jjj IJA 
4gn*l Uij S-^'j ^A JaLu^VI jli tl^aL AjjJjll 

jl AjS Jj-aVlj):JlS un ( . . . . (JjS^Ij ikjaJI «^u 

.^'J (A-tjaJllU^J Ljll 

Jajl^Ja jjx LkjL^a Jj-aVl jlfitl J *L<Jx]l JljSi - . (AV 'l fr ] > ^ a | ^a AjJJjll Jj-Vl p_jj3 (> UjJtj 
(j£^J !>Lk-al J jjl ^3 p _)aja]l (jU <jt L_llajj 
J£ aJc. JoV^ 44i*]l J jUj^I ^jc. AjIc (jjibill 
.AjIc. (JjijLoJI <1c. Ljj2 Cjjjljj Jli pjjill 

Jj-aVl J o^j^.ya p jsll f I ja.1 jb jj^JV^ljl Lai . V 
jl (_Jjj^ia]l (j^i (jjj AjL <JC. AjL>^/I (j^aJ2 t«.lj!ljl 
laJ AJI /Jjl y\ i 4 imJaJ I J 4Ji a l a^a p jail ia.L 
MtUa (jC 4_a.j^a. /gJ*-J La-a co^J^la. 4 Q - ^»j l^-J^?. Laj^ul 

«i|jjj| Jj-aVI J p jail Jj^j o^ ^-^ ^W^J 
pjill Ai.1 j\j tLa^iaxJJ I <i^»J1 ^JC A g J ni tllJJJ 
.Ljll 5_aj^J UaLua.1 *jjl lift ^Jii2 ''-^- 1 ?' Lajjjl 

Jljil JjAil i_jU*al i!i i*iflHa :Lu1j 

jliic.1 ' * \"J ^^JjjJ (JJ^ -^JJJ j 1 -^ f^J^ Lai . ^ 
^^jll -ijJJJ ig'J'M^i JJ*3 4 Jul nil J <i_alj pjill 
l_U-al (jljj^JI jl jliiclj tjjIjjaJLi jwaJll «_u (jc 
. Aa.lj (_>aia. La^2 <ik-al »_a *■/«-" (J^ J I^Aj taaill 
(jLl AjIc. (j^ajjlxj3 4aJ-uVI ■ a^'-^i' j^JV.V'u.il Lai . Y 
t,jjiiaJI i_i!>lli.l Jc. ojjjiiallj Jaj V ajj^l LJitia.1 
^«j liUi ^aj <illi_a pLiiai) L^J pl_»jVl (jl <_jJJ VI 
<cljj| eLa^l t^illkl Jc. jajlli il^a.lj I i n n 
. lAa.lj 1 inn A»J Ljjl VJ U JJC.J (j jjJaiJI j ^jJIS 

(JC <_S_aJjil pjill ^-«jfJa l_sSlja.lj a^JV-iij^l Lai .V 
Jj^j^i (_g_aJ_)il p jill lift (jLl 4 jIc- (j^aj'W^ <L-al 
(j .in II Jijj V (jaJall j j.^itAj tJ^aVl J ilJjjl 
Cjjjxj (jjj AjsLi <iiiaJI J «.l ja-VI (jV H mja (jc. 
LPj_ax^ 
ii.Lj (jl S jj j i-iallj (jjj 4j_aJjll p jjill J (=^j3 Lai . £ 
^■\\ <JjJj]l p jjill ia.) JL AjIc (_pajjxja Jj-aVl j»Sa. 
AjjjjII p^ jjill oi& jV 5 JjVl jA Aunnll J L^Ii-al 
JaJ J V t^jSa <ia ?. ja. ^i (J^aVl J *ljJjl <iajJala ^K»II/4.ISK*K .,11:, =.aAJI ^LxJI aU«JI <^> iio^ Jl ^jLiiMI J3 <Ui=ijt|l diAjl i*!>' .2bi£JjJl £_&uf\ i^t *>ii_j j* t^'tl ^_t£ . £$_)jjl feh4' t>^> JLjJbeJ la_)l^±> La jl*-aJ r jjll £tij (ji Ajtfl (j* AJV-jII ^JJ 
(jljJaJI (J Jc J.j2 tpill jJC ji.1 Ilk. (jJajll jJ 

jl^ ^j"'^ II ,_a Lail^i LaJj tjil o* 1 ^ aaJulj ^j"'^ 

. ,,v, Wi« J^i&i 

i_a jc (J Ujj pip V jJ*JI j e jaJI j oLill (jV . ^ 
iUjjjj Aij*^ Jl jjjjla V Jj t- j^jLij J- (_>Jjll 

•»• i aj !>la tjjl jiall (j <jjijj Jsjj ' akj (jljja.ll (jV 
Lj-Jjj Aija^i 7t^-aJ V la£ tLj-Jjj <3^)5t_aJ liljia (jl jj-all 
<ji Jc J^a ijjjSill J IkaJI ^j3j (jlla)/ j>±j 
. .jj.ix^> (JLa jA LajJ_3 (jj jj-a (JLaJ (JAlJ (_g^' C) j£*~^ 
dj-jy* J^ ^^ ^*-?^ _) . I^j^*-a JjJ^'' (jl£ LaJj 
<ic jaljJ aJ*! £"il J (jJjJajaJI jl.Jia Aijx^i (jjj 

•IjAaJL) <Jj_aj]l «_u tJ it (jljjaJL aaJll A_u (jaLji .V 
aajll (_L^al (jl j Ja II (jl (jjAjall 4j*.jj <p j'' L —■"^ JJC- 
Jj-ajJI £U jL> LaJj ijj-ajl Jj-al jjjaj liSj 
4 3 jl 7- a (jl j;^ II < aaJII *_u jLa. t<ajLa_a lj laJLi 

£jj (jc. C5 ^j]l CiA; ^ r> . .o Jjli (_jl Jjj al 4jtf . £ 
(JJJ ^3 JLijj Ajl -s 1 1 'i *&l (jl 4 > .-i) -n j j tjjIjjaJLi -.^nl 
jlflfl Jfljf i Jl*J (JLa l^Ji^ii'l (jjslLall Jc j»jaJ La 

Jjj "Lajaj J Laj i[,L&l : \ n^kSjlc ija. Ca °&SJ 

g#il ill J»ij) : JLi <JjL Xac JLa.L'Jfl J*J Jc 

a^Jll *-±) JLs 4j1cj [SjiJI :\vo]4Ujil 'fj*J 

.4k.LVI cUi ^k. (jljjaJL 

(jjiij (j-a (jljjaJLi aaJjl ^JJ jlj^. !(jjljll Jjill 
(jjjiaJI (jj A<La_a (Jja jAj 4 (LuC-VI (JJjkj (jiiWll 
^aJil (jj£i (jl (_$l jlik.^1 (JJjk t#J«-«J t 4-jaJaJ I Qa 
aaJll (jj£j ' ■ ua ; toLill ^a aaJll (j-a Ji£l jjLall 
JaLJIj toLill jJ (fijll JaJiJI (Jjlia jjLall <^i JJl jll 
(jijUlj ^kJl£ aaJII ^1 AJc. (Jilajj V La jA 

. ,w,, »u-Vij 

4 ^^)^l Laj <Jj3 ^^Jt (jjuiaJI (jj ^"^ a (J.V'u.il j i AjjjjII Jl j^^l jj «■ JXall (_j*ia. Ai^^J 

(jl alclj) l<jl^JI ^k. jj^all ?ua ^j^j jJ *L> . > 

4'jinil «_laja (JAjJall (j La jLuftL (jj^J 4 mjla^ajl 

'(JJJJJJI ^-a ^jJL^ (illij '4jJJ«JI 4LuijL>a]l (J La£ 

^ a jgL AmJ l x-a r , j ) : l*ijlj 

jl j<aj£ ijj Jajj Vj) 1 j;» ' all rj^JI («i *L>j .Y 

jja-i !Aa tAi.lj (_>aja. LaA (JJ t<_U-al (jt l_ UJJ 

(VLaJa.1 jJj <L^al (jjjj <jjj JjJalajll 

aaJII xjj xia (JjIsu (j r-tia_a]l (jji^i ^jfl f-^-J ■ ^ 

JaLU 4i-aL 1) jll JLa xjj «j-a3l '';■■■) I <lja (jl jjaJL 

■ (1r) (^ 

LJI JL (> ^^ ^j jjaj Vj) I^^ji-J <ji *L>j . £ 

(jjlljllj tr-jiiilLl jxuiauJ£ t<ia <ja (_jjl <L«aLl 
(Aii flb ^lA-axJlj l^Jjj-alj (jLaJ^I jjLujj cdlijJlj 
VJ iajl » ^ifl li$J glxaall J_a«-S>. Jj3 *-aj lift 

11a j < ^'->' ?rj^2 (jill (JjLuiaSI ^j '-— » j (j ljilla,l a g Jl 
; L^a t iin-N<iil (JjLuiaSI (_k«j ^^ic. JliLa 

^JJJ jl 5JLuia1I DJjj-aj I^jljjaJLl a^Iil JJJ 

Y > (JjLLa oLi *jjj (jl£ jwaJjl (j^i 4 uuaj Liljj^. aAAi.1 

. 3 & '' ( X^J (j^l aAS 

(JA (jljj^JL aaJll x_u a£^. ^ji fl^ii]! i iVi^l 

; JljSI Aj!>Lj ^jJc. (jaiaJI (JJiiJ 
i4_Luia. (jxi (jljjaXj aaiS A-u jlj^ iJjVI JjSS 
'"'Ajj&Lyij ('"'aujj ^J\j Aiua. ^1 Jja jAj 

; ^L Lu lilli Jc. I jLiJ j 
ij t(jljj^JLi —-HI xjj Jc Ujll aJc. (jUkil a^c . ^ 

J - j jjJI J (JA1I- L jll AJc. ^UjI 4-jijaJI Ja jlAj 
t(jjil^a jl (jJJjjj-a (jVLall (jjSj (jb liUij '(JjIaJI 
(jljjaJI (jV SjljJaJLl aaill xjj J (j'iViA jJC li&j 
L_a!>Lli.l (jJxJ lA&j '(jjjj-a (JLa jwaJllj JjAxa (JLa 
!)LaC (jljjaJI (jc aaJll (jaia. LJSLja.lj Lljll <lc 

LiK sLiLuui s aj UaJ 'jiUaxll Uj^Sa}:JUj <1jSj 
.[ 0ji .>JI:U]C>T ^K»ll/4>ISt"K .,11:, =>=Lkll c^iLuJI aLi«JI «o«.> iio^ Jl ^jLiiMI |Jl djja/yl dlAjl i*!>' .2u>£jjJl £_&uf\ i^t *>ii_j j* t^'ti ^_t£ . £jjfj3\ fc-uX 1 ! J M; < t>ajtfl CS ^ J ^ ^*^ J*" £^ <jJ jail j 

t5 _J (.s j (^JS jjill 4jJ jail £_u (jc ^ill <lcj - Ujj 
jl iJcL J alj ^j aJa La£3 jAill (Jj-al 4 la ill jaJ3 <Lj1I 

J_J Jj$^a ( J-aVl) <kjll Jc j^lll JSL,j iL yJi\ 

J ,.4 JjJaJlj ' Jj#^ f*^ (^ I^J ^Jl iA fr^ 
(jljJaJI J pill JjLo jl£ Lai j iJaJj (jjiia. La$i pill 

t^uaJ! J JLajll J AJl^Jli tUJI Jj £uS J Jj*^a 
. (ut) J J j a UlL ( »kK^! J ]! <Utfl 

JjSft JjSlI i-jU-ual ili kifilia !Vji 
j) ;""*-! < pill (jc (jljJaJI ^j aja I i^LiaL pljii Lai . ^ 
jl 4j1c (_)iijpaj2 '(jjj>a f^'j ^J :a - A (JjF^ (J 
1 *m iu (J. ^aliilll a I aaj a 1 uija LJL^S aaill J*-al (jl aja 11 
fry (j 6- (jrfr^' djJ^a. (Jjlaia jAj lcj*j £jia* 

. (Uo) Ji«JI Jtfj^Vl Jc pia o^illj pUL> Jj^ 11 

J pill (j jj <2 j*_a 4_ljL^aj pxJ pljii Lai . Y 
4(jl JLall J Ljiiajj •»_uij Jill (jljJaJI O^ 'j'j^' 
p^tl ji.^L LaA^i.1 £JJ <LajaJ JjSlI Jj ^£ j ligi 
(j-a (jljjajlj pill jl LaJjj Vj ijljLall J <BLa^ll 
lL> aJaJ jjij 
\; i-> II *jj Jt (jl j;^ II J pill *jj - g i "I jS Lai . V 

^jj J (JjjUSII JjJ=> jV '(jj^l fr" cnLiia Jj-ajlL 

JLa 4jl Jc. (jila (pJll jAj) L«A.}aJ jljj^llj pill 
J i •ati^ ^ i ( jljjaj jAj) J^^/lj iLijll Aj3 c£J?-J 

.ipaJI ^jj J (j-iUSlI Jj^=> Lojjj tLi_jjj ^La ajj£ 

(jajl <jj£ Jc. (jiia ((J. ajll jAj) LaAii.1 (J- — "' " _' 
t4jj_«jj J t alla^a (jj^aJI jAj) J^^/lj 'Lj_«JJ ^La 

^ijii jjiii ijU^fli iii A^iia :Luij 

(jjjiij ^-^' <a-uaj (ji.i^ll (jj A<La_a (Jj3 Lai 

fry Cf- l?^ J o^' o^y A ^ c - o^J^ jLuc-VI 

4 ajAC Jc. (J-ajlLl Jaxj2 tLalc. pLv (jljj^JL aaill ;''H (jl) ' ■ UjoixJI (jj JJJUlO (JC Jgjjjlj a£laj|j lillLa 

. (,,,) ((jljjaJU^I ^u (jc ^ft 
(jc ^ ft ^jj]l (jl ICjj^JI (> AWJ Aa.j 
(jV SlAi.lj LuUa. LaAjlilclj (jl j Ja II J aaJIl *jj 
LaA^i.1 o^Lij jjaj !Ai <Jcj taaJII J^al (jljJaJI 
(>aj c^jj liA J JjJaill Lj (jL^j Vjj ja.VI Jc 
j!i£l jjioll aajjl (jj^J (jl ^J V I ^^ lij (CjLuull (Ja.1 
JjLaJI ^aJll (> Jj| jll (jj£j ^ ioLill J (^ill (> iLJ3 ij£ll (Jjlia Vlj^l ru.nl LaAjJCj (jijillj plj^^lj iiaJM 
<jLlLa jla. iil]i£ (jl£ La j c<jjjj^i jjc L^j"^ SAj_»jj 

t<ja Ljll <lc jaljj j»^*J jj^ j»*^ l>" *ls^ <-5^y 

JV jji-a^l -- -^ ^-« SLjJI J »aJ3l (JjLjLi j3j IJA 

. (1 ' r) sLill J JakJI s^Lj ^^^] Ljll Jj yJI 

t^^uja. (j^ (jljj^Xj aaJll «_u j»J=>J idJO JjSil 
, (U0) <LL^llj t (Ut) ^aiLillj t ' r) ^lLa]l Jj3 jAj v^yi I JL LaJ Ijljilujl j UuiJ (jj Aixjj (JC JfeuSj aSlaJlj lillLa <a.ji.l La . ) 
' 1) ((jljjalj ^aJll ^u (JC ^ S ill Jj^j j) t5*J- ^ J) =E :?rL%aJI ^C L^aJI t> JfcyN C>'j .'^•'(^ailLsL^^jc 

Jc 4Jjialaj Jjj Ajl I (JjJ^aJI (> <3VJI <^.j 
jwaJll jjV liiJ^j t4 uua (j^i (jljj^JLi -.^lil «_jj k^aj^. 
(j^ij cl^l^lj I mja aajJIj (jl^aja ll (jlSS ^j' _%ja ll jj«al 
<j_»jjll JljxVl J ^a.ljll (jaiaJI ^JJ (jl ^jkJI 
aaJll jJJ (JjLaJ Vj tjl^LaJI J (JjLajll ■ ^"°J 

t^Liji (Jj3 (jljJaJI J pill <ia£ <JLjJ?J Sjljj^Jlj 

(jjiljlL Ciljjl A-JJJ tr- Jiuillj ajgixjgjl A-JJ^ jLwa3 

JiLdL J^llj 4 (,n) J^Vl J Cyjll ^a£ <JL^J 

<jjl jail J*-a J 4 uija (j« (jl jjaJj pill «_u (jVj . V 
- (Ur) (4_jjl jail 2—JJ (j—C ® ill Jj— l-j ^ J5j ^K»II/4.ISK*K c(l/l) a^ftJI ^LxJI aLl«JI «0O> dJo^ Jl ^jLiiMI |Jl d^a/yl diAjl i*!>' .2U>£jjJl £_&uf\ i^t *>ii_j j* t^'ti ^_t£ . £jjfjj\ ^uX\ (jl (j^aj JiJ'j jaJiul (jj-3 t lj j > ,-ir. (j 1 <n i .1 Vj IjJJl 
aJ (jJJjjj-a (j'ji^'j f*"* "' J^*- 3 ^"J '^* '^jj P^ 
il.la.lj I uija LaAjliicL ja.VL LaA.la.1 /t_jj jaj 
t ( -.g mJJ I ^jijaJ I .lie ^jia. (JJJJJJ^ (j^^° W-^ 
uc (_£j^i jj-al ls^" O- 4 -^"^ O J..^ O ^ ' ^ .'J 

. t.nl->ll I JA (j^i (jUlii-a La$i tajslil 

giiUU jbul £JQJl Ia_iLiJl :£JQJl gj^l 
. Ltjil UoS i>5EJ jaJl JI>oVl 

(JIjjJI (JC 4jL>VI ^ 4jLui^]l ojjA-a (Jlajiij 

l.ni-> l^tilia .1*2 ^l aj_jjj1I J jJtf I a*j Ja : J^l\ 
Jlj^Vl ^ilia ^UjI jLuc-I ^ - 1 $ Sail i alja.1 

^ » JXaJI ^j"'^ ^■»' Jajlj.^i (j^i lajl i a£ Ajjjjjl 
i J jSl Aj^ (^ <JjJjll p jjJI 
jA LjJjLlJ J £2liJ *ljU j! :Jj^t JjM 
jA j AjjJjll (J1j^>Vl ^ QaJaJI JiUjI ^ AjIc. Jja-ail 

i j i *-'° " (jlj <Jj IjjaI La ^jJc. 5j<B Jl J.Vu.il j 

(jLoili LjljSI LgijS jA AjJJjJI (Jlj^O/l (>a p j^JI 

M -^ j ) a 4 t^P a g \ l , V$ 4 l ,<o'i I a < 1^0^ i g 4 4jLl^. I g 1 a l5 i 

^ Ljjjj Cjjlij]l ^^Jtii AjjJjll (JIj^/I oi% .ijj-aia 
J'^J (Jlj^/1 o^A Ijiriin (jV iosbjllj o-ljaJI 
(jjfLi (_£jjj]I (JLaJI (j^> lia 11 e-laiilj ts.(_5^j]lj lia II j 
<jjouaJl ^ l- al 'u^j\ q^x-) CjjLiJ lii sJaia <ijll] 
jUi.Vl Cj^^jla 4^j^alla]lj plilj^/l <=>.jl jj Ljilij^ 

plilj^l ^ L^Jjlij] j"'^^ ^ jjxJJIj ^aill 
Sa. al l i - il ^;^^' jl Jjj_aLall I alja. 1 lij I^jJL^I JjM 

plj :Vl e^o djL^a 4^a.ljil (jiiJaJI pljjl ^ Ajtl^-aJj 

«j*-aj Cjjliiill 11a (jj^J (jl 4j2 iajLjallj t<alii^a LuLckl 
—a (jjUa-L-all Jj3 jAj ^J*ll 
.° rr) ^aLaVI ( (jl j;^ II ; aaJII »_1J (jt g ''II ' - U ^^ J a^JV.^ULil Lai . ^ 
<J ^I-n'i^I Tt-i-aJ ^ ^uwll li& (jLl AjIc. (j^ajjxja 

Jj^a^i cVj (jc j^xiLill Ul jj 4jU jj (j^axJ (jVj ^ IgJ ^L>l^^l ^LJ-aJ '<il^a]l JaI (j-a .Vr 1 f L^,Vl 

(jl jjaJI j aaJII (jjj (_>iUaJI ^L^jL Jjill Lai . Y 
$(jlai±i_a (jl nua. (jljjaJlj aaJll (jL <Jt (j^ajpxjS 
£jJI (j£i aia 4^j^»wa (jljjaJlj (jjj>a j»aJ]l (jV 

(jj£ ^Aj <ja Ljll <lc. jaljj j»^«J il^iljl Ljjjj 

<jL AjIc. (_paj^xja Ajjlj^ll «_1J ^jit <_>uLlill Lai .V kh\jA £u (jV ^ (_hL ■ (> a Jjlj (j' J#^' UJ- 2 

Lp^aLLaj jj^jJJj 5.Lakll Jjal (J jia^l ^XJ 
(j^i (jljJ^JLl jaJii]l ^JJ ^-aj=>J Jj^ll (jl ill^LJI (_JJJ 
:Ajj^/I i_jL>Lu5li ^-aVl jA Ajoua, 
tJjjaJL pill ££ ^aja. ^3 <a^alj (j^ajll <W.l . > 
(_yaj A-aJ . ™ ^gk. (_5j4J ^ A)\i*\\ (jjiHi_a]l <ljj 
(jjl (Jla tiillij jil AjSJaJI «.La]t (J^it; (jj (Jj CTU^-a 
(J jAlia £/uJ J aJtl j) I 4rtrJ <1^V a j£i ^»j j»La^ll 
(j^3 '(_Jj3 Aj«j ' ° ;» i a <iaj t(jljJaJu aaJll xjj /Lia 
(JaluI^I ^ Jjb jjj UajJI ^ lilLa oljj La (_£j<ill 
<iill J_o-ij (^j) ii JU ' iJ (jj Aixxu (jc. aLul (jj Al j jc 
CT^ 1 ££ (> L?^ "^ CS^J j'j^ f=JH ,J-U JC ft 
p Laj^u dlill (j* J t . . . (jl^L (J^ojia ,\1* m (_>jj j^j j 4 CllLaJu 
(jjji^yi jqB ^A? ^ U^J ' -s^-^^a oAC- SjAia (jc fjjmaul 
(laila^ <aji. IjAic (Jjjj^II (jl Jaj Cjjl j 4Aia> 
^j 'A «jji (jll] (jl jJ^JL pill ^JJ jL> j]j li% . Y ^K»II/4.ISK*K c(l/l> a^ftJI c^iUiJI =J^JI <<^.Y> iio^ Jl ^jLiiMI jA d^a/yl diAjl i*!>' .2bi£JjJl £_&uf\ i^t *>ii_j j* t^'tl ^_t£ . £jjfjj\ fLxA,\ Aj_aj jjl pjjJI (J » JJ-fljl M"'^ \; l^J (J LjjIc.1 j^> 

A-uL^ajj Ojiillj «.IJJC.VI ' - ua (j«a jjxJJIj Traill 
£t_ai]l JXJ V IjA £-aj 'L^ia _)f^ f U.-IJ (j^-iall 
jju^jLaLLo < ■ uj yi a )aa]I mi La£ clj^lj 1 mja o^jjJIj 
1 m'r> plfrMil jjlajU La^ia JS -^HLJ tAjisioJI 1 " Ua qa (irr); ^Ijit Jjill i_jU*ai AJi kialia :Lu1j 

(j^axj Jataj ■*.;, Ji ajlioll i_£>Li=J jUl JjSlI Lai - 
(jlj AjiL all (ju AjIc. M*ajp» fl ^ 3J 1 ■' a I mja pi j>jVI 
(_jSJJ Ljjl Vj AjL-aj Lajjl p l_aJ*y I M*a»-j (j-a ^JJC. 
J*-aVl lift *l j^l (j* SAia ClCjij (cil! Jj^iU AjuLj 
. ri '<ailla Clilii.1 (jlj AJ AJLi 

iM-iil JjM i-jljwai Ajj'l Avails llaJlj 

^luVI jA o-"?^' J ^' c?* * J^' U^ f^J^ ^*' ■ ^ 

jj^aJ V AjL Ajlc. ,j^a JP*J2 Jaii (Jj_aVlj M-alaJ 
S(JI >aVl o^A jj-a S^jj^aiU ^ LjjV SAjtiiaJI (JaL>J 
. I.la.lj I 1 11 W CjjLwa LjJtaliaj lAAi-alia dljjkjl LaJ I JJ 
i ^"" ojjoS liLu-al lilljA (Jul AJC. L_lLajj 
L_lAjK l^a.1 j LuUa, sLalaJI JJC. .JXJ V Lj-&Jj LjJlilia 
. A^aillj 

(J ^alioJI jLutl (J aIjI Jjjj j»^tj ^j3 Lai . Y 

aLI AjiLaJI Jjjl ^ia t^Jai^a jjii Aj_jjj]I JljvaVl 

jjxJJIj ^oill jLuftl ^ji - j^> La£— Ajiatj Ajiii 

. Ajtiiall (J LaA-lL^jV l^a.lj Luua 
p jill jJ aLVI siA jjC ' ■ Uai LaJ AJC. ljUjj 

uikj lift j> JjVl 

. «.LajjVl l-iSLli.! ^a «iLLal! ^L^jIj (jaJaJI 
LjJ ojjo£ Ajj>JJ Vljval lilLiA (jLi AjIc. jj-^> JP*J3 
»_a l^i.lj 1 m'r> ^«J Ljjli (iiJJ ^-aj A-ualaJI lAjLajjl 
lAjLa^l LjJ jjK<-it1Ij Ai^Vl j) <_S JJ VI iU JJC. jli 4- (jiakll (j« f- jI^oa JaJc. i— IjJ jAj- 4JJ1L1 j£ll 
<ik-al JJC- ji.1 LuUa yrji «-ij g- j 1 11 ill j J3«-jL M^iLl J^]l 

,J J^aVI jL Jjill liA L-iU 1 J JjIluIj 

■-■i^ l LaJ o^j ««/l»-ll <^ MjL^I J*JjS O^ 

t_i!iLikl Jfr liA J^ lAAi-aliaj pljiVl ^L" 
. (,r °lj^ .-Ji^L^VI lift o^ l-^j W" Vj <<>bJ 

La^Lii.1 J ^ibJ ^UjL Sjjt V IiMjJI JjiJI 

Jj3 jAj tAj_ojj]l p jjJI (J £JiaJI MJii?- ■Ij^aJ (J 

t (,vv) ^j]l a^Ij t ( '' v) ALUJIj .'''"'^JLa 
.''"^jALkllj ^^'a^LVIj 

; ,JSL LaJ lillj Jft I jIjIluI j 
jA Ajjj jjl Jlj-aVl ^ M^JaJI -jL^jl (J jjj*-aJI . ^ 

jUjIj jLutl Vj cJ^Vl ^UjI j! o^liJI ^Vl 
p jilli t »uA Q*i*. jjj^j (J Lji!>LJi.l J\ ^iLLaJI 

^Lu AJl Vj ^alioJI (J Al^al «-a 1 alla-J j3 (C _ojj]I 
La^ivLii.1 «_a A j nja II (j <J LxjLjj <ii-al (j^ Id ja. 

jj^la oA^ J&) icP^' J^ ' p_lilJVI ^ 

Cjilli.1 (jjj JJi.lj MJ"^ L43J jji.lj La^Jj-al 
4 t3f^_3 (jA^J 'T ■■' Q \' ^jAJj c ^JJ (jA*iS cLaAJj-alLa 
r- jj /ii ll£ ii.1 j jA J i^ya Lj J£ Cjjl£ I jj i (JaajjIj (jA j j 

^alloJI jUjI jliltl Jc. (J& j^S JJj jjj jj ajV j . V 

1^ itn V La£ iAjjj jll JI_«-aVl M^ ^L^jl (J iajl 1 ^< 
dLuiVl ClLvu^a l_«^Ja.V 5 J^VI I^A A^j^a Jc. AiM ('") JjSfl JjSil ujU-ual Aji Alalia !Vji 

JI_o>iVI (J*^J Lil£ mjijJ oAa.j Ajtila]l i^J^ (jj 

' ■ U>-1 <_J J^.1 Jajlji^i lilligi tlj^lj I uija Aj_oj j]l ^K»II/4.ISK*K .,11:, =>=Lkll c^iLuJI aLloJI «0.Y> iio^ ji ^jLiiMi |Ji dji=/yi diAji i*!>' .2u>£jjJl £_&uf\ i^t *>ii_j j^ JLaJI j_i£ . iSj^fj3\ fjz-uX\ aJ OjailLl <_S>Jjil p jal' jl (^jJjll (Jj-a^l «_JJ ^jAj (jl La£ ' 1 frl i al A-a Ia^Ij I uija Axj liUi *_aj Aj^alaJI (jft <_£jUj]I £J^I AU OjiiL ja.VI (_>i»J*jl *lj" 
jl - 1 ^ if . Jill (jJ-^J— OJJJA ^1 j (^jAaJI Aa^u ^1 

j^uj o*.LaJ jjj^- (.s^ ^j>j J*""' si «&t uj^j 

J-aJ (J^l) !&§! JLs2 - jAiil (j«a SAla. <JC._jJ — I ■ UJa 
A=>.U 111 till Jj^j ll ill j V JU ?Ij£a jJji. 
Jlij 44j^j!Ll (jJC-L-allj < j «--! i all j 11% qa pi i all 
J-o ojj=>- Jal p_jj- <£^J £J tjxij V) :ft 

. r °' (tui?. jjAIjaL *jjI Ji i^Alj-lllj - ui'nll 
Ja.Jjl (J J S <jjill j' ^AaJI (> <IVa1I -b.j 
^Ai JjSjJlj AjjjjjI {$ja{\ £jJ Ar-jjola Ailjia tJ it 
|i£ j tAijjJj jl Ujj| ^ pjS^llj Ifrtiaa ii IgAJj (jx 
Oilja.1 (jjj l^JjA-alj <J_JJjll JI>aVI A4? LS* J"*VI 
^ 4^jij]lj 4j_jJj1I Jlj^Vl ol% £JJ JjVli cl^ailla 

. 4Aj ii'i jl lj j]l (jt I j J^J JjSJjlj Al JJ La f. I jki 

<tuiia. <j* Jjj3a!Ij JjsJI Jjj :Jajluail lift ^^ic Jlia 
jjaJLi (j^^ ££ j'jr^ cs^ «.l$ia]l i 'iI'i-nI 

y, All jjsaIIj jJLi jjiJI £# Jj^- "JjVI Jjiil 

tlijj jl I Ale. *_}JI (jl£ I aij£ ji=>jl t^lJi <lia *_ij_a 

t (>rV ';L£]LJ Jj3j '' n '"_iaJaJI Ait <J C5 iiajl jAj 

.° rA) AjjAUi]lj 

; ^jjLi Laj lilli c ^c. I jbiJ j 

JjjA*_a jl Ijj jj^> VLa jjijl (j-a <*lk-a]l t"lW-N . \ 

ji.Vlj tljjA<_a jl Ijjjj^i (jjjjajxjl Ai.1 (jj^J u Jl 
) .o^ l ^-iir ii \ A^r\\ jLaJ ^-J^a I 1 "), . ji.1 luuai jLwaS oAjAa. ^jlla Jj o jlja^JI la-^l j_ Jlj tJjaA-JI , >J uVj.r <A-aLi. «.Lajjlj JJaS Aa.l_jll (_>uJ?jl (_ji pl^jj^l C-K 3 *"? 
•_aj L&JJC.J " ■ U«JI pl_jjl jl tJAill pl_jjl£ i^iil , lAaJj 1iiii-> A»J l^jl *i\ (.\j^{\ oi% jja.jjii 

lll^UI (_5JJ jj^HaIj «.LaixJI JljSl (J jlaill AxJ 
L^Hi.1 jl ^Jllall jUjI jliitl j»A«j illlLiil Jjill J 
jl , ^."ANflj <j^j^]| pjjJI ^ »;;"'! <juija. AjA^j ^ 
«_lia]l <_>uJ?. AlAiJ ^ ^jjlilSlj Jj^/I jjiajLkia]l C5 it 

:^l sjlwiu 

^ ^l.-o^l 4,,ii-> (jt p_jj]l ^illa l_j!>lli.l jj . \ 
(_5jjj]| p jj]l 11% (jV iAJ^al Jt pjjil II* £J=S 
jl <_SJJ VI tJ*-aVI qa U j?- J-iVI <iiii. ^ ^^ijj 
<ij_a]lj ajj^l ^ jjJJJ^I Al^al (jc. I alla-1 Ciijll 
i_j!>lli.VI A-° 0_AJJ^' <_>"^ Cy cs^H *J' Vj pLijjVlj 
^a (J^-^' '^J 'p^JJVI («i <i*-al jJJj AAu JJJ^I 
V ojjjS ClltLu-a (J Ji.Aj (jjaAll jli t^-aiJI Ai^al 
(j <J » «''; (^H j^iil ^^it Lj-ia Traill ilAkjjjl (j^aJ 
<jjjj]| Jlj-aVl ^ jJJJaJI jUjI JJJ j»j^J ^-2 (JjaAll 
. xiliajl jLajl JJJ j 

1 ^> j-s . .-1 I H;l . >i i_jjJ\ Ajtlk-allj AjaJl (Ji.Aj (jl . Y 
Alu.i^j t -u.nl ojJ«JI jV iAl^al (jc. pjill rlji.^ 
l_U-aVlj SjJ*jl \-ajJ_a (_Jji.l J] SjjA-a (j^i (Jj^jjl 

. ^Lkll ^Vl j 

jLuc.1 ^ ^Ji J^Vlj oaUJI ^Vl jLutl (jV T j^Vij a yji -VI i-iQl3il (jV s^illaJI jUjI (.ac squill jjiii , Ai-alLallj AjaUI l_j!>llk.l L$ \c ojjjjJallj jVAj 

L^VIj liVl jA aJLJI <»!% ^ Jjl\ jV .£ 

(j <ijliall (jl ii-aUijj AAjJjij Ljjll 4_aj^J oltlj^i 

.dljAaJI jjlj I^L^jL Jl^aVl al% 

»jj LjX>Li. (j^i j^aJ <t j jiiui (JjLuij lilLiA (jV . ° 

tA%jJS jl IjjII ^5 pAjll jj" 2 U^>^^ Jj-aVI ol% ^K»ll/4>ISt"K .,11:, =>=Lkll ^LxJI =d^JI «0.£> djo^ jl ^jLiiMi |Ji dji=/yi aiAji i*!>' .2u>£jjJl £_&uf\ i^t *>ii_j j* t^'ti ^_t£ . £jjfj3\ fc-uX 1 ! l^Lialiaj a^jhlj cLakil JljSl (J jJiiil ^XJ 

•^j <^__a «JC. _jAj ^j-jLill UJ^ o' t^^Lul <_SJ^ 

jV SAJL^aJI (J ^ijll jA ^aSllj (Jj&iAj jfaJI 

A-a .1^1 J ^J"'* - ^ ^r^liljlj aJuLflJuJlj (jj-i?jllj ^—43^' o 
Ujil 4 ft .1 nil btiij tAi-aliallj <Ll^»]Ij ajj^/l L_a!>ti-J 
. (Jj-a^l aLaJJl jl jljc.1 ; j.'*^l J ?t_ak]l (JJJ 
(J jj^il^j «.Laix]l JljSl J jJaliil .laj li&oj 

IkVl J V^u^'i L_lAliaJI J&l <jjALkll Jl AjjJjll 
a ■■' V y' aA j w ' j ^j\jjaj ^| I gjjxj aJ3 tJajl o*ia]l & V ' 
t_lAliaJI J£l 4-£]LJj AjilJI (jl£ Laiu t^KaUJI 
■lajlj.^i Aovlj lA_aI»-aJ JajljA^all o^J ii.^/1 J IxjjjJ 

^j Lx^jj jj£I l^jl£ AjiLJ J VJ tA^LLaJlj jiliajl 
lj.laJC.1 (Jj ' 2 jijaJ l q* J£| jji.^/1 kjl i al l J jljjc.^1 
CjA^jI Lai t» nail (_>a±a. -iJ-^J J (_WO <-A^ ^J*- 
IA li aliLa i " >o Vi-v 1 t-a a I w i Q 1 - ,>'i-v , 'lis aA 1JC- & 3 l aliLa 
o^jlc. aA-IJC- (^jikVI JajljA^all £jj ^a. tLuli=J Cljl£ 
.^^'jajUill liA J) 
(Jill p j ji]l ,Jc. <xiiajl LijLja AjiiaJI j . —a j 
p j jill jl (J..-^! (jc. i aljaJjj .1^.1 j (Jj^al JJ ""'"'"' 

JaJl a-k^aJ l^V I L ^ AJJl ja II a 4 Ixfli ujil U , a^j a 
Ijiilj <J_ajjll p jjJI («i <_SjJji! JLoJI ^^oia. Ai^aj 
^Lajl j j_><aliJI ajj^l (jila' La '. LaA iaij ,jj^;l iJaj 4 <j*3Lill Jj3 jAj t(jiijaj| jjjiij (j^i p_ 

(_JjLuii]l (jl <A-alijj tii.lj (_>aii. La^-3 3f^' CJ JL - fl ' 
^ jlJJJ Si aLulAjl A-lJlS-al a 1& ^ a*J a 4/'lS-4-4 ut ~ g '^ jj 

, jjiji ^tii^ j ^Laji Jji.^ : J jSfl 

<CiLa£ (J*-?J jja ti kc\ \ • si (Jj3 (j ;t- » II j,aaj I^Juil 
. (jjiJI jA j <L-al (j^i ^)j£l 
.' °'ojl^La J jj*j jUU jjiJI (jiju idifljit Jii. ^Ll^a <j_a£ jj^i Aii.^)i.l <xii-all jlj ja^-ij3 Lai . ^ 
U-^j"'*.! 8 , tL^)ll Ait i-iaV'^U l^j^soa jl ljjj_a^ jLl^ 

!>Ll]j (jj^J (jl ?r ' <-iJ ^-3 t<j3 >. iin-N^ j^il (_>aii. ^Lajl 

.UJI ^ Jjij V ^ ill >VI t-ijlJI r jl* 

jjxj] ^ uua (jt A^. ji.1 Ajtlk^ail jlj ja^JjS Lai . Y 

(jL Ajlt (j^ajjlxj3 ji.1 1 ..i'i-n jL-a ^^ Alixila 

(. y*. <jV t ^ uija (jt (_5_aJ^)ll JLaJI ?TJ^J ^/ Ajtlk^all 

. (jn'l-NJl J i_>-a!>U IxjIj ^'ilfl <ii-al qa 

J (j^-^' j j^' u' 1 <■ ^"'^,; ypS\ (jL? f^j^ Lai . V 

(jc jja ti i 'a^'-^l (jLi AjIc. (_pajp*j3 1 4 ° i "»fl j ajj^l 

<_S Jj ^1 Ajaua (jt <2>.jij ^ Ai^allj a^u^l J <L-=1 

La^i!>l!ii.l «-a Ai.lj (_>aii. LaAj (j^-^' C>-al AJaiaJI (jl 

4q> ^i a Laj^ul J&S JjAil i^U^ai i!i A^ifllla :Lu1j 

JliJlj (JjiJIj <iaiajl «_1J jl_a^. (a-i»J f^J^ Lai 

^ ~£ lij sIjLuiaII (jK J (»^*Jj t^a.lj ^i"'^ Ljj 1 ^ 
tji't <i jjc. Ljjjj oIjLuiaII (jLi ajIc- (j^ajixja 

jjaJI (j^i djka 2. -,,^l jN/ ^(jitJaJI J Ljiilik')/ 

. (jjiJI j _>JI jjt _>i.l \ "i'i-n ^KOI/^ISPK .,11:, =.aAjl c^iUiJI =J^JI <<^0>> iio^ Jl .uLiiiMI jA <Ui=ijt|l diAjl i*l>' .2bi£JjJl £_&uf\ i^t *>ii_j j^ JLJiull j_l£ . iSj^ji\ fen^' I^^I^Ail J* 1 U- OHJ' )La-«ll M^ i^jULJI ^,'*> i a <<^JW 0) i( f ini/AVii6) (.jL. ^ ^^ 'jjJii- l«i (0 

ajAl^jjl ^__>iLiJl O ^ V(_^a t((__)jiia>) oALa t<jJa^ ill 4jj£-a 
SjLo <4jJJ*JI 4*111 £-a2-a iJilulJ^I ; T)t n\) tAilijj 

^UA./MAoCj) o^ lH t> 'y?_W (o) 

tA T LaLul t . nSU jb tdjjjjj t^t^l Mjit (Jj-u^. laa i 

.((.UVl/AAAii^) a*^ ^ ^ji 'C 1 ** ^ ( n ) 

4^^-a^VI ' , '"■< ail '^JJJJ ijJl^l £>i ^J £JJ^I 

'(fHU/41,016) ^j, ^ jj^i* ^_*JI (V) 
ljjSJI jta 'ijjjjj t^UaVI t)i« o^ £.LSM i-iUiS 

jsul) «(^ £n/AA£ - O) ^ ^ A*J .^j-ll (A) 
jb iCjjjjj cjLoaSfl fUlft LjAliaJ J-»LaJI jIajS i^cILa ,jjl i Y J^ ,r 2 4 g_UU <_il& t^j^ll (1) 
^mr/A^Y. cj) a*J ^ ^iIjjc ia-IjS £jI 00 oljLu^aJI L-Lsj Aa.lj ^)"'^ La^i <jc._aill ^jjjailj 

^a J^iall Lj ^3j ^)j ^ull ^a jlAa^il ^a U^iu 

(jj£ (j<a 1 > >i j| (j<-\'ill (j^i Aj Vj I^jJUJ) 
!>L-al LaAAa.1 jl£ jli cLoJC jl ji5U J^-al LaAAa.1 

^-fl 1 ^^ \\' OljLuLAil (_ JAJ A^lj (_>aA^ 1-4^-9 ^)^^U 

A-a ji5U X-al LaAAa.1 jSj jj jlj 4AjJ1 (J jlAiaJI 
. 1 «^')J| (J.^iU'lil 

Jjllill ^j <^uljA3l dll^ajj <J_aJjll p jaJI ^5 » ;;^ll 
jj^aLi. ajjl <a_<Li. La <J£ ! AjLi ^;;<iil (_>ha?. ^jxji . \ 

. L jll j^i <J_oi.A Jji (j«a cr"-° J ' A W^ 

p jjjl (j ^;;^il (JJii^ -Aj-^J <_^ a j;'W <iil Jajl ja^JI . Y 
(jft p^jij La jLutlj (j-aUJI jjjj^I '.^A <JJtJh 

JiVl <ji 1<n.^i"i L_lAllaJI Ji£l <jjALkll A«J .V 
Vjj IjAiLi Jj x \\a\\ (jxi^ -Aj-^J JajljjJaj 
AjaiLlill IujjJj 4(j-aUJI jjjj^I ^J lilljUj^L 
IjAltli iajlj^all oAjJ JiVl (J <LLiaJlj 
^^aUJI ^Vl (J lilljjjj^l iLaA j^Iajl i '-.' 
p^jjj jj<a c5_>JJ J*- 3 ' (jc- p_j£ L» jLiiclj 
jliitl (j Aj^lLaJlj 4-jiIaJI «_ujpj 4<j_ojj 
jjjiia. AjA^j iajljA^a (j^i H;l > >i L^i*-a_aJ «JliaJI 
xiLLail aUjI 4_£]LJ At djja. ^_ajjll JLaJI 
A jilai l ic. jjj^ (j tJajljA^all (j^i Lillj UajLja 
i_i!)tia. , if 1 ^;1 >>i AjxJI ^u.-i; «JLLoll i_i!)Lii.! 
, a\,s-i\ x_a (_J_oJ_)ll (JLaJI (jaja ^K»II/4.ISK*K .,11:, =>=Lkll c^iLuJI aLi«JI <<^1> iio^ Jl ^jLiiMI J3 <Ui=ijt|l diAjl i*!>' .2bi£JjJl £_&uf\ i^t d>ii_j j* t^'tl ^_t£ . ^j_j^J| feh4' O j *-^?' -^-^^ iajl^a gja^a <(fAV£ /aYH Cj) jrUaJ ^ fl— 'fl— (^ 

L_iAi]l xjjj ■ «j' all i_l\j (alSl ui^ll i_llj£ taluw 

.(loAV) ^jdi^bij jjjlL 

,( 1 OAA) =Jjj dliAa. iljsj (Jjjli-J i— lAJll a-uj 
<(^YVV /aIVI i^ cj>5 ^ «#H «^J>» (") 
4<Li*lx]l i_u£ll jb itlijjjj taluw yr ja ■ >i rj*i 

til) ^i(Ajc (jj i_Lujjj tjjll ^jc. (jjl i^l^(_>o 

f l^ia lja|1»i ^uji J*Jj*-VI t(<0 .v./Aiir 
<> \hjA <1a*x bui JJaaVI *Ulej J^aJi\ 

jb (i -da '4jiJa jb t,JjjibaJ tjlSVIj isL^' tr^*- 4 
<<UjS tjjl nrYu-a .*£ '£Ja»}I ijli. u^ 1 ( Yv ) 

/a^Y'O ill) ^jJJjoiaJI ^^jj-^J^ JLaa^a t^Auj]! 

,»uij jUji j^j <*iyi 

JJC .lualltll JCljS t^ljJ t>a.jll ajc tcr i^3l (Y^) 

^uii ^*ji tJ siii jb tt 3^j t< ^faua (.uyi 

. £Y^ t( ,Y. .o 4 \Ja iif £L»y\ jSill 
«((,KA£ /aVAI o) jj*^ ^ • i - a - 'tA^M 1 ( r< ) 
i(jjjSSI ^ja E> S lM^) M^fS cr^ ^""^ C-^ 
i^jll sYr^ <Vjr 'Yla ijSall jb iCjjjjj 

jUaj o^ «(^ w /Avtr o) ^k ^ u^ 

iilljjjj tAjLic. jjc. .XaaJ (jjiaj iJjjlJLllI jJS Tj^i 

ifW^ ,*£ ^Y-.l i^Ja iAj«kll u&ll Jj 
jb niijjjj ijjli jifi'^ n rj^l ty^l i-jAlj^ 
iOj ttJLu^l t^jljj^l iUlja t o^ 't)W 

t 3^usi jcijS ^^*i ^i iuljSJ) yjULi ^un (j« jjljll ^, J i all ^ 4JC. dlldaJI Jjj ^° J - (jjLiJ-u (^V) 

t (^n^ /aoavc^) ^j*^ C» J* J i^LASl\ (U) 

t\Ja t^-J^xjl rujull <jouoi^aj j-JjxJl i^Jljpll 
loa ■" (JJ (jLajL-u t j—a jj^all i £ * A q^ i,tf? i, a ^ H H A 

^j*i^ ^j;jaJI Aj*iU ^(.U.l /aU\1 Cj) 
t^Ja cAj-akll (_iiSll jb 'iJjjJJ tLjiUall g^i» 
Aa^I ^jj ^^^ a L Aj-u^) (jjl i \ "I ^ (j^a & \ ?7 ta\ > > * 

( luajlall AjLfJj Jfja-»JI AjIJj i(j»^A /aoIolj) 

ilHja iY;r i^^AA tlL t 4ij*JI jb cCjjjjj 

. Y •- 1 ^^^a i>£ i^gJkA lA^l^a (jjl 

/&) . .0 Cj) ^Ijj) o> j-c i^jaj tjj jjJ ^lj^ (lo) 

jji^ ijjllill JSS ^^i jjlill j^Jl) ^011 

t^ia tSj^lxll i_uSll jb tCJjjjj iAjlic. jjc. A«a.l 

,£V.^ t r c l( ,Y..Y 
«(^ -Ar /a£V1 o) ^> 0^ f^ 1 ^ 1 '^Jj^ 31 ( u ) 

iu (jjiaj t( ^*iUi]) aUVI Aia ^ Ljjf^ll 

lalill jb i^jji^J lAj^Lill jUI iCJjjjj 4 cs La.jll 

,1£ ^ t T£ ^mn ^ia 

,(^UY /aooaC:) j^I J oi «^H vlj^lM^) 
iYia ijrljj«ll Jj t< yiLill aUVI tjftl» ^i aU^ 1 
.Uo^.og ^Y..V 
«( f KA£ /aVAI ii) ^il£]| j^ ^ ^ l(# £UI (Y.) 

,"^a <c a^awa /ijka»j t< 'V all ^ ujli pi *^ * I *LLa£j 

jb ItlljJJJ 4Jj3l_j^]I Jjc Jjlc a^ia ,jjiia-a]l 

,I1A^ ,n^ <( ,Y. .Y ^Ja i^altll UiSlI 

i( f |el1 /a^VV Cj) .jiUII xa^ ^^j^l (Y^) 
ijrl^i»ll Jalili ^^Jlaj Aijsw (jlj jrl2a-»ll yJu 
,YY"(_>o tY^- tj£ill jb tdjjjj 
.Yr^ «Y E ^tb-ll ^SU .^ijoSB (YY) ^K»II/4.ISK*K .,11:, =.aAjl c^iUiJI =J^JI <<^.V>> iio^ Jl ^jLiiMI J3 <Ui=ijt|l diAjl i*!>' .2bi£JjJl £_&uf\ i^t *>ii_j j* t^'tl ^_t£ . ^j_j^J| feh4' t>^> JLjJbeJ la_)l^±> <( f U« /i^o.u) ^k ^ J-»- '^jJH [t°) 
(jj^j 'jUjVl JJl-ia. yie jajUl JjaJI Jju-JI 

i^Ja tAj^UI L_uS]l jb tdljjJJ 'Ajlj Jj<i-s<i 

tJLijfl jaJI ^^^^all iVY^ i^ .aU.o 
.oTA^ ( £jr 
.iYj-i ( Ajr tjjill ljUS^^ t(J lilal (£1) 
, 4j^j^ij (3^j-u ( £ V ) 
, 4j^j^ij (3^j-u ( £ A ) 

(jj| i^V^ l^zr taluL* ^jlirl £j" t^jjill (*M 

. ^ ^^ i£^ tta JsLaJl i<JaS 

£)iui '(fA^Y /aY^V ill) ^^j^JC (Jj iaa-a l^lojpll (o •) 

c^Luull $(^Y£«) ^2j djjAa. ijioj Mia iUaJaJl; 

£o"l .) ^j djAa. ijjILj jjII £jj i_L ipjjJI e_iLj£ 
.pw t>a. Igjlajpll J3 i(iO\\ j 

JaIcj ^j*^ ^Jc (jjSaJ 'cA>»^ ji >tH« 
i^Ja tAj^laJI i_jj£ll jb ItlljjJJ iAja._^allAjc 

.i > ^ io^ l( ,n^£ 

ttr iJL^I 4 5ulja (Jj| iUlja <©£ ijLuJI i^jl^axJI (oY) 
/a^TYT Cj) A*a-a Lj£J A*a-a <^jlAAjl£ll (o£) 

£££ l( Jj]U Ua>. ^j ^LuuJI ja,ji i(^ 1 • o 

t^Ja fLLalxll ' ■ u£ll jb tdjjjJJ trcJL^a (3"°^ 

t £jj^l t jJia (jj| i"^ t o^ ((JLuaJ^I i(£jbj-JI (°o) 

.n^^jr i^a-ii .UjI^i (oi) 
, ^ v^ 4 y w 4j»iow ^j-\i>i ^j*i t^sjjjii (°v) 

.AA.^^a i^jr i<UjSj ^ULi i^Ull (oA) 

.(^O^Y) ^J dllAa. i^aJ Mia " '"■■■Jj (JJ 'i' — - ((Jjuikl SOVA ( j^a t£^- tjlijJl 
ill Jill ojljj ' tai ■ ■' a tjjladl fliulj JjUI TjAjl 
Caja. jjjl {O.jj^a 4 Ar- Ca^AI tSilillj ^jill 

cjlSVb yla^J «(^ .ir / A £01 Ci) A^i ^ ^k 
i_ijSll jb cdjjjj 1(_jjIajJI jliiJI Ajc. , A (jjiaj 
. £M- £oA cK , iVjr iaU.A ^Ja 4 3L«1*JI 
.Yr^ (Vjr .AjIj^I ^AjUjlSI ^jjUI (r^) 
jtl» ,( f UA1 /a1\11 Cj) a^I ^ a^- ijSJc (n) 
Ja tiljjjjj ijjii <L»5Uil jiri'^ n ^jJc ^j^i JjiaJI 

,0^ (O^ lA ^ £Y£ t lia t ^akJI UiSB 

.ni^.n^ ^>»a-^i 3i»sj tcs £bJi (rr) 

.ITY^^ i£jr '£J^I «jJi- oil (V£) 
<(,> ^ ^^t>=> '1^; 'JjlaJl 4^l>« ^LLaJI (ro) 

.£oA^ t V c .^la^a 
t^UJI sYr^^ iYjr i(rl2a^lt ^^ tyr iu>iJI (ri) 

.Uaju Laj AVI^^a 4^^: '^jSJ £^1a 

. 1 n^^ t Yjr i ^l^>l\ ajIjj ca^j ^i (rv) 

j^ill ii.Aj^ i£jr igJliual) jjIJj ^Ul£ll (rA) 

AjJJ^JI ^jUill tA%JI » Laic t> ^C^aa-aj t( aUaJ 
llljlll ftLjaJ jb illjjjJJ t(3jjjLaiUJI (_Jjlj41l) 

tjLlc ^UaII illj-o (^ hjJ^S '^Jjt^ 1 ( r ^) 
^UaJI ^jIcI iuiU i(^ AAY /a1 r . . 0) A^a jj 
t^ialxJI 1 . ■-■<" jb iC^jjii i(jJuil\ Jja ialili Ja. fjs. 
.Yo^k, i^ iaUIo t 1ia 
^jb^all HHj- «£ E c^j^D c^Ii. ojI (£•) 

.^^ iOjr nJLwaWI 
C^ '^JJ^ 1 S^O" ' £ C 'tr*^' '^-^ OjI (£^) 

. ^ ^^>a t ^ Vr- ( * 1 1 " * fc£> ' fl 

diJ^ 1 4^^ 't>«=> a 1 tj^ a? ■i-a- 'cs^> ( £Y ) 
JLc iCjjju '((jjjill o^°U^) iAjIuII jfrljMj 
.YIY^k, .r^ «i_iiSll 

A-aa-a c^jij SO- £ j^ t 0^ 'Jj^JI jl« '(jl^ (^) 

j«aji-» Jit. ^jaJI ^>i i(j»^ 1A^ /aIIO Cj) 
.OV(j^a lOr tjSill jb tlljjjJJ tjjli 

.££1- ££A^ t V^ ttf Ik«a l? >^ ( £ ^K»II/4.ISK*K .,11:, =L=L*i\ c^iUJI aLi«JI <<^.A>> iio^ Jl ^jLiiMI |Jl d^a/yl diAjl i*l>' .2u>£jjJl £_&uf\ i^t aj3i_j j* t^'ti ^_t£ . £jjfj3\ fc-uX 1 ! .aay^ ( i E liLijis e ul» t(<? i«i«ii (vr) 

,o£Y^ ,£ E ,J^j8 j±A\ iL ^j^\ (V£) 

.£1- iA^ ,A E ijjull LjUS^^i ijijaLI (V<=) 

t((,1 Oo /a£ .ocj) i^jji^l JtitJjc jjI ^UJI (VI) 

lJ^\ s(YYoY) ^j d^ t£j;J JI v t£ VJ J| 

jiulll i(^«1o/a£oA Cj) Qinr.ll (jj A«aj 
dliJa. c jljjaJL ^»J1I £jj i_L «£■ jjJI i_Aj£ 'lSJJ^II 
tgja i all jA b* ! JIS j l(l .VI .j 1 -V<1) ^j 
^jA jll jc tillLa jc l£>UJ jl jj« LW ^Jtt oI JJJ 
<La.ji.ij ,4j= Jaltj S ^1 jc ^ jJ dV-» (jc- 
jiui i(<»110 /^rAO lj) j^t jj Jt t^iS J J 

jc (Ylo) ^ ^ , tJi A\ ^£. i( jM Jill 

i Ajljj^sj AjIc £jtjj alj jliaiVI IJfJ t*UL« JC 

jjjl jj liilLa t tillLa , ^Aj-u J^i t ■ ninflll jjl jc Ua^aJl 

jjj lAj i^jjJI iJttS ttL>*9 <((.Vol |*1V1 Cj) 

i(^rrVj irrij irro) ^j d^ 4j ^jl jIjj=j 

E UaJI jc (1.V.A) ^j djjAa. tJjpJL j^Jll jjj 

t< oJlL still & U j ^ $ ^1 ji) : E U^1I jJ 
sljjVI ^ (^W^l 4 '""'■J ■ gj-* ' ^ J b">) IJa Jlij 

^i Jjiiil fljj ijjJ j-dU ^a^ '^W^n : J^ 1 

' . u£ all (CIjjjjj ( JjJ uu) jU-a ujjla.) JLJjij 

,1V ,0^ lf lU. <Y.L tcff ^Lo,yi 

j£j jJ t(/ i^aJ iYlj^ t£^ t^Sufl (3JJ jjl (VV) 
AjUS <( ? UYo/ A AY1 Cj) ^n.^ll ^a_ jjl 

surj i.i^ «o E .j^sa ^jbJi v jjjUI (va) 

Xaa-a IjJ^jlc- (jjl SlVVj^ ti^ i£Ja*1I tjciia jjl 

jjj ^fc jtta-.11 Jj ^UH /aHo\u) jA^i 
jjc Jjlc (jjiaj ijL^jVI JJJJJ Tj" jtta "^ 

tA T LaLul t ■ mil jb tdljjJJ tjiaj*-a (_^ C 'J ^J^-^-all l_£o ilVlj^a tYjr - l^ia « H AjIJj tAdj jjl (l«) 
t^jill !1V t l E .JjlaJI uAl>» ^UaaJI (ll) 

.uo^ ,n E ijlsJiuV) tjJl jjc jj 1 (^ Y ) 

jj A^i t^ljill i£j^ t o E iJjlaJI ^lt ijAc (ir) 
(JL> iOjju cjjjill t(fUAo/ A lA£ cj) j^jjI 

,AA1^ 
uAl^ ^LLaJl iYlij^ ( r E 'Jjjilt t^iljill (1£) 

,Y..j^ t l E .J^laJI 
jjl illlj* «0 E (juSlt ^jUfl ty^jjUl (lo) 

Cj !111^ .o E lJs uSJ) ^jUl) ^ajjUI (11) 

, 1 ^j^a i£ E Ij^jUl) t^lAS 

ijSJc ilV t l E iJjlaJI ljA|>» ^LLaJl (IV) 
.Ojj^a c o E tJjlaJl jl» 

/ A i .11 o) o-jh j, ^Ul a^ ^lijjll : jtii (ia) 
l jjii j^^ ^fc ^nijjii c> i ,(^iav 

'°2 V^''^ '^ '^»1«11 » , i&ll jb 'ijjjjj 

tJJjill Tj^' 'A^a.1 tjjAjAll ilAAxJ Laj 1 1 Y j-a 

t ■ nSll ^b^] jb tdjjjjj t(^^ja:A]l A^Lak jjLal^j) 

, £A^a 4V E 'AjjjxJI 

e 1j^ SiUj-a .£ E t jJLLall jJIJj t^jUlSH (11) 

, fVI^ ,r E tjlifl j^jfl t(S aJ jj JJA» 
^bll iilj-a «r E ^jJSLuall ^j*iS 'jjAjaII (V.) 

E Jji ^yi'lall t(a! 1 ■ ■ I At 1 £ til) i tla JJ jLajbi 

.V ;; 'U>j-li 
t^AjA nrr^ «o E lJW sJ tf jbj v ajjU1 (vi) 

jji=o i^l^l»ll ^j*iu gtta nil Jlj i jjjia. <uil Ajc. 
tY^- '^JJ 1 o*ll * ?<*■ all ttlijju 1(4jL»ojVI <&l Ajc. 

.Yr.j^ 

iUjS jjI iYIV^a ,r E i^USlI uiUS t^j^J (VY) 
«tiill ^^ISS t (^YYr /aIY.cj) a»J jjiilAic 

jb tilijju i o^jx* JiCj Aja.jJI Jjc Jjb. (jjiij 

.YrA^a t Y E l( »Y... .11= ty _,j*]l <_j1jS1I ^K»II/4.ISK*K .,11:, =.aAJI c&UJI =J^JI <<1.1> iio^ Jl ^jLiiMI J3 d^a/yl diAjl i*!>' .2U>£jjJl £_&uf\ i^t *>ii_j j* t^'ti ^_t£ . £jjfjj\ ^uX\ .YAo^ (Ajr /aUY. ^Ja t 3L«l*JI 

^W/^u) jSj J tf ^.^J-B^..) 

t Yia 4j£iJ| jta tcjjjiij ^JjaaII AjIjj £ji Ajjfll 

SY1- Ta^ tV^ '(jtj-^l ftja r _>5 (J^\& i'j^A 

. £ ^ o l>a t v^ t Jja_»ll Jj i jjjjIc. (jj 

, 4j^j j^j (JJJj-u ( ^ • ) ) 

sYl^ <Y E tjjjill jtia c> i ,^1 (jj 0-^0 
^uiU <(^<=rA /a1£o Cj) ^jj ^ a*J i<_ ? jU1I 

t £jr iaUY. «^Ja iUJI lJSII Jj iOjjjj 

£ji '(j»nM /ill'lu) A*^ ^jaJ 0«v) 
t jSill jb itlijjtJJ 'Jjli- t^Jj" jinVkt { J& ^^uljaJI 
,o£ cK > tfgr 'jjjSII £jill ijjJjaS ilAo- tljr 
^lYVV /aIVI ii) cijJi ^ ^ lgUj j]| (^.£) 

i_A&a]l iCijjjj ijiiiiil oAafrj 0,'.'^ m 4-^JJ 

. Y 1 - ^ . jLjiV) AjliS 
c4j.lS (jjl !^t>s «°2 "-^ l - ua ^' H^jbj-ll ,e ) 
.m^.Xjr ^lill 

.o^U- 4 Ajr (JjJlt ljUS^j^ i<_&sLI [\ -A) 
.^jiu^O.l) 

.YIV^ .r^ ^USil LJUiS 
.ll.j-toj tJW ja ^jbJI .^jjjUI (UY) 
xjj i_L ^jjjII lJj£ 4<|jUj3I *,"•■" 'l£J^M' ^) 
tlVllfSj d±^ t( ,ULL ^ULllj «i_iajSlj ljjjJSI 

L_lLj ipjjjl l_l\j& . ilwW gja I fl taluK {(YWYj 

t^j^J ilAu^ cljr i^jaJI £ji t^jiJI (U £) 
lj '<« *L_rJ jb cCjjj-u tJW sa j;j— ill ^ ,£11o-'% 

.££^^ t V ctcr ^ll 1? >^I(V1) 

, Y1(j— '£^ '(_jj«-»ll «<L«lJS (jjl (A . ) 

,£oo^ t V ctcr ^ll V>U ,I(A^) 

,£0A^ t V ctcr ^ll V>0 J(AY) 

.^.IjS OjI SioAj^ iVjr i(J iau>l\ l? > ^ ( Ar ) 

.Ylo-ajr t^SUD 

,£o^^ t V ctcr ^ll V>U ,I(A£) 

. ^ 1A^ «o E l( Jiill »|jj ^UVI jfcjl (Ao) 

.YV^^, ( V E ijJJill j^ E >i '^W^ 1 lW 1 ( a-1 ) 

,£oo^ t v E i( Ja*& 1? >^I(AV) 

.£oA^ t Y E «^k*a ^>^I(AA) 

ijjjJ n.^u- io E tJ: uii( ^juii c^jj 1 ^ 1 ( A ^) 

tAj^LJI l_ij£]I jb ttiijjjj - jj* i all rjill tA^i.1 

i(^YA£ /AlAr o) j^^- o 1 ^ 1 ^ '(/-»>JI (^0 
tAj^UI i JiSlI jb iCJjjjj (jUa - ti Jj1*j1 j^ui-VI 
.Hj- iY E 'T£ cK > t Y E i f HU ^Ja 
EJ i i(^YAY /aIA^ Cj) (jjjfl JUS i^Ujil (jj (<\^) 
.YT^ t V^ t Yia tjSill jb 'i^jjjj ijjJill Jjja 

.Yl^ ,Y E (S l3arf9 ^SL. .^jiB (ir) 
.Y1^ t £ E (tf SU9 .UjI^I (1£) 

OY.u-a .r-r t Aj%!l 45jUill (^Uaj jyill (^o) 
.((.UVV /Al .AA u) ,> jj A»a^ t(/ ii^3j| 

jj ^-a ^jik^) tjt^jVI jJ^JJ j^ji jUa nil jill 

t( ,m£ ^Ja t^kll l_iiSll Jj '^JJJJ t(jl2a-ll 

t ^4)jj| ;Yv^ «v E (Jtf jl9 j& £j& ^WJi ojl (iv) 

. £i^o^ '% 'jJlisUI a^h" 
t^jjjUl ii^ft^i «£ E igjliuall -JlJj t if U£l\ (<\A) 

■ H^ iVjr ^iJfll *;ji ^^»ll 
,^1 silt^ '% <4-tLfl» jiJJ t(/ jL«lSB (11) 

J^ji AjLLII if^UOl/MOO Cj) A^a.1 (jj Jj^a-a J1J tejjjJJ trcJU^s (_>aJ' tAjlifrll ^■l'.||/4.IEI 1 'l' .,11:, =.aAJI ^LxJI =lJaJI <<n.> iio^ ji ^jLiiMi jA dji=/yi diAji i*!>' .2U>£jjJl £_&uf\ i^t *>ii_j j* t^'ti ^_t£ . £jjfjj\ ^uX\ cJ n u^ ^ 'Aj%si ^jUiii ^llj j^ji (in) 
jjc i^is jjll su^ (O^. t jjiaji jti, ^j^t (irv) 

/*o£. o) a^ J oi ^j ^ .^jiji (in) 

.Y^U- iAjr iAJb#JI £j^<LUjfl tyr n*JI iUT^ 

E> i .^iijjB iij- «o E .yja.ji (<# ^yi (u.) 
.U£^<o E v nSjjii 

,£0A^ t V E lt ^lt 1( ,>^I(U1) 

srA^ <r E 1( jjJU S^ajj iifjjtt (uy) 

jb iCJjjjj 4i_ilUaJ) <U2ajj £j" i.itthaB ^jiwii 

nov^ ,* E /aitaa ,rja idai (jb. ^jjjj 
. in^ t £ E t£ji*ii t^JL, (jji 

.iA.j-1 <A E tjjill LjUS^^i ijiaLI (1 ££) 
^JjjUI nri^ «£ E t^j^ .jJL. ^| (Uo) 

.U.tj-.og lJW Sl) ^jUJI vJjJ ui(in) ,o£.^ t £ E .JLkjll jsult lor ^jJI(Ul) 

Cm* iYv o- «v E <jjjM jtia c> i c^ ojI (nv) 

.flljaiij <£Jli*afl jJIjj t(/ jLi£JI ( U A) 

,YV ^ 1 v E .j^jili £>a c<> 4 v L^il ^ (in) 
git <L fcL su£^ *r E .jjutt ^Ijill (u.) 

. ^ t o E t JjlaJ| 

.jjjU ^Ijill *r^ «o E ttf iiiji «^yi (ui) 

,n£^ t r E 
ifu-nv^ «v E ijUa^li jj ijjjjU (jji (ur) 
.Yr^ iV E liLijfii E >i AjUdi c^jAJ 
.aa^^^, ^ E liLijis E ui» .^luii (ur) 

^Jx^ i£W- (11^ t V E tjUa^l Jj tjjJjlt 
<U*ilA tf^l o\"A /a^£ocj) ^jjoijc. (jj i&ljmui '^jjLi 

E jji (J^al^j) JJjSil JJa ^>i (^!fr <i? j1u ^J*aj 

,Y°- Y£ c >^i tV E tj£iJ1 jb tcjjjjj '(j^-^' r^ 
iYl£^ t Y E cv_£50»tt ^i. E> i «^JL-^I (Uo) 

. ui- u <t>a< o E tj^sa ^jUji ^jjjUi 
nrv- in^^ <£ E .^j^a ( ^k. o^ 1 f^" 1 ) 

. 1 £- ir^^ iO E l( JUa^l t^jbj-ll 
.U^ljUj o£^ cK . «£ E cjUjfl jaJI .^^j^l (UV) 
,Ua*j Laj £ A ( _ > ^a iA E tJjIJI i-jIjS rj*i ijAjakl (U A) 

cUji jji suij^ «o E , tfJ bji v jjjUi (ir.) 

cjUjJI jaJI tcirJ J 3 j >a ]1 ill- IAj-o i£ E 4,^*^1 

tA E 'JjJil i-jIjS ^J*i i(_)3usLI i f\,_ya t£ E 

. ^A^^a 

.Yii- rio^ ( r E 4 g_uaa lju^s .^j^ii (in) 

.£oAj ££^^ t V E i(J l**l\ < f >^(lH) 

,111^.^ ^jjjSI) tfJ bJ ^jjjUI (irr) 
.yii^ ,r E ^Laii Litis ^j^ii (m) 

,(U«T j'Y*1) >3j t " u ^a t<Lla jhik ^aJJ jAi xjj ^K»II/4.ISK*K .,11:, =.aAJI c&UJI =J^JI <<ni>> iio^ Jl ^jLiiMI J3 <Ui=ijt|l diAjl